Przywrócenie terminu z powodu kwarantanny

A A A

Poddanie się przez stronę działającą bez profesjonalnego pełnomocnika dobrowolnej kwarantannie po kontakcie z osobą zakażoną w okresie świątecznym związanym z urlopami i utrudnieniem w dostępie do opieki medycznej oraz wniesienie skargi niezwłocznie po otrzymaniu negatywnego wyniku testu na obecności wirusa uzasadnia przywrócenie terminu do wniesienia tego środka zaskarżenia – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Postępowanie przed NSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę H.D. uznając, że została wniesiona z uchybieniem terminu. W zażaleniu na to postanowienie skarżąca wskazała, że w skardze zamieściła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, którego sąd nie rozpoznał. Wyjaśniła w nim, że od 29.12.2020 r. do 8.1.2021 r. poddała się dobrowolnej kwarantannie po kontakcie z osobą, u której potwierdzono obecność wirusa COVID-19. Mając na względzie poczucie obywatelskiej odpowiedzialności, po ustąpieniu objawów choroby H.D. niezwłocznie wykonała test przesiewowy, którego wynik załączyła do wniosku. Skarżąca wyjaśniła, że ponieważ jej mąż miał podobne objawy chorobowe, zaś dorosłe dzieci zamieszkują w innym mieście, nie miała się do kogo zwrócić o pomoc w celu dochowania terminu. Sąd uchylił postanowienie o odrzuceniu skargi oraz przywrócił termin do jej wniesienia stwierdzając, że skarga została odrzucona przedwcześnie, przed rozpoznaniem wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Jednocześnie sąd uznał, że skarżąca uprawdopodobniła, iż uchybienie terminu do wniesienia skargi nastąpiło bez jej winy. Odnosząc się do twierdzeń organu, że stan zdrowia skarżącej i jej męża nie został potwierdzony dokumentami urzędowymi, WSA w Warszawie podkreślił fakt, iż do sytuacji opisanej przez skarżącą doszło w okresie świąteczno-noworocznym, w którym dochodzi do utrudnień w dostępie do opieki medycznej. Jest to również okres urlopowy, co umożliwia podjęcie decyzji o samoizolacji bez konieczności korzystania z opieki specjalisty przy braku nasilenia objawów chorobowych. Sąd z urzędu wziął pod uwagę panującą w ówczesnym okresie sytuację pandemiczną w kraju i komunikaty rządowe związane z tym stanem, skalą zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i sytuacją panującą w służbie zdrowia. Ponadto skarżąca zaledwie jeden dzień po upływie terminu do wniesienia skargi poddała się testowi przesiewowemu, co zostało udokumentowane, a po uzyskaniu wyniku negatywnego, zachowała siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu i złożyła w tym terminie skargę.

Stanowisko NSA

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie organu. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że w razie uchybienia terminu w toku postępowania przed sądem i ubiegania się o jego przywrócenie, strona jest zobowiązana, w piśmie zawierającym wniosek, do uprawdopodobnienia okoliczności, które wskazywać będą na niezawinione uchybienie terminu. W ocenie NSA, skarżąca uprawdopodobniła brak swojej winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi, a sąd I instancji zasadnie uwzględnił wniosek o przywrócenie tego terminu, biorąc pod uwagę okoliczności związane z dobrowolną kwarantanną i istniejącą w tym okresie sytuacją pandemiczną w kraju, w szczególności w szeroko pojętej służbie zdrowia, a także fakt, że skarżąca, dzień po upływie terminu do wniesienia skargi, poddała się testowi na obecność koronawirusa, załączając do wniosku stosowną dokumentację. W uzasadnieniu postanowienia podkreślono, że skarżąca w chwili składania skargi i wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia działała samodzielnie, bez profesjonalnego pełnomocnika. W zażaleniu na postanowienie sądu I instancji organ twierdził, że skarżąca mogła dochować terminu do wniesienia skargi pomimo obaw co do zakażenia koronawirusem i wnieść skargę za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił jednak, że wybór formy wniesienia skargi jest uprawnieniem strony, a nie przymusem uregulowanym w drodze ustawowej.

Postanowienie NSA z 14.7.2021 r., II GZ 229/21


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Przywrócenie terminu z powodu kwarantanny
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny