Przymiot nieskazitelnego charakteru jako warunek wpisu na listę aplikantów

A A A

Na listę radców prawnych może być wpisany ten, kto jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego. Przymioty te musi posiadać również osoba ubiegająca się o wpis na listę aplikantów radcowskich – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

A.B. w 2011 r. zdał egzamin wstępny i złożył wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich załączając informację z Krajowego Rejestru Karnego. Z informacji tej wynika, że prawomocnym wyrokiem został on skazany m.in. na 1,5 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres 5 lat. A.B. będąc w stanie nietrzeźwości naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym powodując u innej osoby obrażenia ciała i zbiegł z miejsca zdarzenia.

Minister Sprawiedliwości sprzeciwił się wpisowi na listę aplikantów, podkreślając, że z uwagi na fakt skazania za przestępstwo oraz niezakończenia wskazanego w wyroku okresu próby, A.B. nie spełnia wymagań wynikających z art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t. jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65; dalej jako: RadPrU) – nieskazitelnego charakteru i dawania rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego.

A.B. wniósł skargę do WSA w Warszawie dowodząc, że osoba starająca się o wpis na listę aplikantów nie musi dawać rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego, a skazanie wyrokiem sądu karnego nie zawsze decyduje o braku nieskazitelności charakteru. Dodatkowo podkreślił, że przyczyną wypadku nie był stan nietrzeźwości skazanego lecz brak oznakowania drogi.

Sąd uchylił zaskarżoną decyzję uznając, że organ nie wyjaśnił istotnych dla rozstrzygnięcia okoliczności sprawy – nie zbadał okoliczności wypadku drogowego, zaniechał też zbadania oraz ocenienia zachowania skarżącego po wydaniu wyroku. Orzekający w sprawie, na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez Ministra Sprawiedliwości, NSA uchylił zaskarżony wyrok przekazując sprawę do ponownego rozpoznania WSA w Warszawie. Jak podkreślono, to nie niekaralność warunkuje wpis na listę aplikantów, lecz nieskazitelność charakteru i dotychczasowe zachowanie starającego się o wpis dające rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego, są przesłankami tego wpisu. W ocenie NSA, popełniony przez A.B. występek komunikacyjny, świadczy o tym, że nie posiada on nieskazitelnego charakteru, a tym samym nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego. Nie spełnia tym samym przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 5 RadPrU, jako że już sama okoliczność prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości stanowi podstawę do przyjęcia niespełnienia warunków tego przepisu.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy WSA w Warszawie, będąc związany poglądem prawnym wyrażonym przez NSA, oddalił skargę stwierdzając, że przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 RadPrU, nie odnosi się wyłącznie do określonych następstw, lecz także do powodujących je okoliczności. Następstwem zachowania skarżącego było spowodowanie kolizji komunikacyjnej, w której obrażenia ciała poniosła inna osoba. Jednakże okolicznościami, które legły u podstawy tych następstw było prowadzenie pojazdu mechanicznego przez skarżącego pod wpływem alkoholu. Zatem skarżący naruszył umyślnie zasady obowiązujące w ruchu drogowym powodując nieumyślnie zaistniałe następstwa.

Pojęcie nieskazitelnego charakteru, nie zostało przez prawodawcę dookreślone. W orzecznictwie wskazuje się, że przez nieskazitelność charakteru należy rozumieć takie cechy charakteru, jak szlachetność, prawość, uczciwość, zatem cechy wartościujące konkretną osobę wyłącznie w sferze etyczno-moralnej, a nie intelektualnej czy profesjonalnej. Ocenie jednakże powinno podlegać postępowanie i zachowanie danej osoby zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej w dłuższym okresie czasu i do oceny tej są uprawnione organy właściwe w sprawie, przy czym nawet jednorazowe zachowanie może podważyć wiarygodność oraz nieskazitelny charakter strony (zob. wyrok NSA z 15.4.2011 r., II GSK 458/10, dostępny na: orzeczenia.nsa.gov.pl).

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną A.B.

Wyrok NSA z 8.1.2015 r., II GSK 2074/13

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Przymiot nieskazitelnego charakteru jako warunek wpisu na listę aplikantów
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny