Przesłanki przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi do sądu administracyjnego

Postanowienie NSA

A A A

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi, w sytuacji gdy uchybienie terminu strony reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika spowodowane jest nieobecnością jedynej osoby upoważnionej do reprezentowania spółki. Jedyny członek zarządu powinien bowiem podjąć niezbędne czynności, by jego nieobecność nie uniemożliwiała funkcjonowania spółki. Na profesjonalnym pełnomocniku również ciąży obowiązek takiej organizacji pracy, aby uniemożliwić powstanie zaniedbań w związku ze świadczoną pomocą prawną.

Reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika „R.” sp. z o.o. wniosła skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym. 8.7.2013 r. pełnomocnikowi „R.” sp. z o.o. doręczono wezwania do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej – aktualnego wypisu z KRS oraz do uzupełnienia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł. Dnia 18.7.2013 r. skarżąca wniosła wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi, jednocześnie przedkładając informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS oraz potwierdzenie dokonania opłaty sądowej od skargi. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że przyczyną opóźnienia w uzupełnieniu braków formalnych był wyjazd za granicę Ryszarda R. – jedynej osoby upoważnionej do reprezentowania skarżącej. Akta podręczne sprawy, wraz z oryginałem pełnomocnictwa, znajdowały się w kasie pancernej, do której klucze posiadał jedynie Ryszard K. Na skutek nieprecyzyjnego sformułowania wezwania pełnomocnik sądził, że zobowiązanie obejmuje również przedłożenie w sądzie udzielonego mu pełnomocnictwa.

Sąd I instancji oddalił wniosek. Jak wskazano w uzasadnieniu postanowienia, zgodnie z art. 87 § 1 i 2 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 270), pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Przywołane przez „R.” sp. z o.o. okoliczności, zdaniem sądu, nie mogą świadczyć o braku winy w uchybieniu terminowi do uzupełnienia braków formalnych skargi. Strona skarżąca z własnej winy zorganizowała działalność spółki w taki sposób, że w czasie wyjazdu Dyrektora Generalnego nikt nie ma dostępu do kasy pancernej z ważnymi dokumentami. Sąd podkreślił, że profesjonalny pełnomocnik skarżącej mógł uzyskać nowy aktualny odpis z KRS, nie musiał zatem czekać na uzyskanie odpisu znajdującego się w kasie pancernej. Również uzupełnienie wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł nie wymagało dysponowania aktami podręcznymi sprawy skoro zarówno sygnatura akt sprawy, jak i wysokość żądanego wpisu wynikały z doręczonego pełnomocnikowi zarządzenia, natomiast akta sprawy znajdowały się w WSA w Krakowie i dostęp do nich ograniczony był jedynie godzinami urzędowania sądu.

W ocenie sądu, profesjonalny pełnomocnik skarżącej obowiązany był do starannego działania w postępowaniu sądowym zainicjowanym wniesieniem skargi, a jeżeli tego nie uczynił, w razie dłuższej nieobecności mocodawcy, powinien w porozumieniu z nim zadbać o przyjęcie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających wykonywanie koniecznych czynności procesowych. WSA w Krakowie podkreślił, że osoba wnosząca skargę do sądu powinna dbać o swoje interesy, w tym również musi mieć świadomość, że jeśli doprowadzi do wszczęcia postępowania sądowo-administracyjnego, to będą do niej kierowane przesyłki z sądu. Za zachowanie zawinione strony traktuje się nie tylko jej działanie, któremu przypisać można winę umyślą, ale również takie, które nosi cechy niedbalstwa.

„R.” sp. z o.o. wniosła zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi do NSA, który nie podzielił zarzutów wskazanych w tym środku zaskarżenia. NSA wskazał, że o braku winy strony domagającej się przywrócenia terminu można mówić wówczas gdy wnioskodawca dopełnił obowiązku dołożenia szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. Dokonanie oceny wystąpienia tej przesłanki musi nastąpić na podstawie wszystkich okoliczności konkretnej sprawy i z uwzględnieniem obiektywnego miernika staranności jakiej można i należy wymagać od osoby dbającej należycie o swoje interesy. Przy rozpoznawaniu wniosku o przywrócenie terminu sąd ocenia zatem, czy strona uprawdopodobniła okoliczności, które powołała na usprawiedliwienie opóźnienia w dokonaniu czynności procesowej oraz czy te okoliczności są tego rodzaju, że nie można przypisać winy za to opóźnienie.

NSA uznał, że uchybienie polegające na nieprecyzyjnym sformułowaniu wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi w zakresie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej nie mogło mieć istotnego wpływu na uprawdopodobnienie okoliczności wskazujących na brak winy skarżącej w uchybieniu terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. W ocenie NSA, o braku winy można by mówić gdyby strona, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku, nie była w stanie usunąć przeszkody w dochowaniu terminu do wniesienia skargi. Dyrektor jako jedyna osoba upoważniona do reprezentowania spółki ma obowiązek takiej organizacji działalności, by nawet jego nieobecność nie uniemożliwiała funkcjonowania spółki. Również profesjonalny pełnomocnik skarżącej winien zadbać o właściwe kontakty z klientem, tak aby nie dochodziło do zaniedbywania ciążących na nim obowiązków związanych ze świadczoną pomocą prawną. W związku z tym, powinien przewidzieć sytuacje, w której jedyna osoba reprezentująca jego mocodawcę może być nieobecna w kraju i zadbać o zapewnienie możliwości kontaktu z mocodawcą w każdej chwili, tak aby w terminie wypełniać zobowiązania nałożone przez sąd.

Postanowienie NSA z 29.10.2013 r., II GZ 581/13

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Przesłanki przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi do sądu administracyjnego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny