Przepisy regulujące raportowanie schematów podatkowych podlegają interpretacji

A A A

Obowiązki prawno-podatkowe wynikające z Działu III Rozdziału 11a ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1325; dalej: OrdPU), tj. związane z tzw. obowiązkiem raportowania schematów podatkowych, objęte są zakresem postępowania interpretacyjnego na podstawie art. 14b i nast. OrdPU – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Stan faktyczny

„G.” S.A. złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wskazując, że w 2014 r. zawarła umowę przewozu ze spółką z siedzibą na Cyprze i powinna, co do zasady, pobrać 10% podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Polski przez spółkę cypryjską przychodów z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich, jednak umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 4.6.1992 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 117 poz. 523) stanowi inaczej. W związku z powyższym „G.” S.A. powzięła wątpliwość: „Czy taka czynność, czyli niepobrania podatku u źródła poprzez skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w umowie w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, w sytuacji gdy spełnione są ustawowe warunki do zastosowania powyższego zwolnienia, będzie wypełniała znamiona schematu podatkowego i zrodzi po stronie podatniczki obowiązek złożenia informacji o schemacie podatkowym?”.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił wszczęcia postępowania uznając, że organ podatkowy nie jest uprawniony do wydania interpretacji indywidualnej. Po rozpoznaniu zażalenia podatniczki, organ podtrzymał swoje stanowisko twierdząc, że przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej mogą być tylko przepisy materialnego prawa podatkowego, odnoszące się wprost do zobowiązania podatkowego. Podatniczka wystąpiła natomiast o interpretację przepisów regulujących obowiązek informowania o schematach podatkowych, które to przepisy ani nie dotyczą bezpośrednio kwestii związanych z powstaniem jej obowiązku podatkowego, ani nie mają wpływu na wysokość jej zobowiązania podatkowego. Akt organu, nawet jeżeli zostałaby mu nadana forma interpretacji indywidualnej, nie spełniałby funkcji gwarancyjnej, zastosowanie się przez wnioskodawcę do takiego rozstrzygnięcia nie wywołałoby bowiem żadnych ze skutków ochronnych, o których mowa w art. 14k–14n OrdPodU.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę podkreślając, że organy podatkowe mogą podejmować tylko takie działania, w takich formach i w takim zakresie, w jakim zostały upoważnione przez ustawodawcę. W razie żądania od organu wszczęcia postępowania w zakresie niemieszczącym się w jego kompetencji, art. 165a § 1 OrdPodU zobowiązuje ten organ do wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania. W świetle art. 14b § 1 OrdPodU niemożliwe jest wydanie przez organ podatkowy interpretacji przepisów innych niż przepisy prawa podatkowego, przy czym zakres przedmiotowy tej instytucji obejmuje tylko przepisy materialnego prawa podatkowego. W ocenie Sądu, skarżąca konstruując przedstawione zagadnienie świadomie pozostawiła poza jego przedmiotem kwestie oceny przysługiwania jej prawa do samego zwolnienia, a zatem i tych elementów, które w świetle przepisów prawa podatkowego odnoszą się wprost do zobowiązania podatkowego.

Stanowisko NSA

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok sądu I instancji oraz postanowienia organu administracji uznając, że „G.” S.A. wnosiła o wydanie interpretacji indywidualnej prawnomaterialnych norm podatkowych. W uzasadnieniu wyroku wyjaśniono, że przepisy Działu III Rozdziału 11a OrdPodU nie mają jednolitego charakteru. Jest to niejednorodny zbiór norm prawnych, wśród których można wskazać zarówno przepisy materialne, jak i procesowe. Jednak w zakresie objętym pytaniem interpretacyjnym, zwłaszcza w odniesieniu do obowiązku złożenia informacji o schemacie podatkowym, przepisy te należy uznać za regulacje materialnoprawne, podlegające interpretacji przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że przepisy te konstytuują określone obowiązki o charakterze analitycznym i informacyjnym, pełniąc w istocie funkcję zbliżoną do informacji składanych w formie zeznań i deklaracji podatkowych. Pozwalają one określić w sposób prawidłowy elementy stosunku prawnopodatkowego, w tym zwłaszcza takie jak powstanie obowiązku podatkowego oraz zobowiązania podatkowego, a także wysokość podstawy opodatkowania. W konsekwencji niejako współtworzą one regulacje zawarte w szczególności w materialnych ustawach podatkowych, które już bezpośrednio wyznaczają treść i zakres obowiązków podatkowych w rozumieniu art. 3 pkt 2 OrdPodU. Pomimo tego, że są względem nich regulacjami drugiego stopnia, tj. meta-regulacjami, które pozwalają zwłaszcza na wybór między poszczególnymi wariantami opodatkowania wynikającymi z przepisów podatkowych, to ich stosowanie wpływa na treść i zakres materialnego stosunku prawnopodatkowego.

W uzasadnieniu wskazano też na argu­ment natury systematycznej, wskazujący na zamieszczenie regulacji dotyczących raportowania schematów podatkowych w Dziale III OrdPU, poświęconym zobowiązaniom podatkowym, tj. tym który odnosi się do ogólnych zagadnień materialnego prawa podatkowego, wiążących się zwłaszcza z powstawaniem, regulowaniem, wygasaniem zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialnością podatkową za owe zobowiązania, a także posiłkowo na argumenty natury językowej, celowościowej i systemowej m.in.: brak wyraźnego wykluczenia możliwości wydania interpretacji indywidualnej w zakresie obowiązków dotyczących raportowania schematów podatkowych, czy obwarowanie wskazanego obowiązku sankcją karną. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że wbrew twierdzeniom organu zaaprobowanym przez sąd I instancji, udzielenie interpretacji indywidualnej w spornym zakresie ma znaczenie w aspekcie jej funkcji ochronnej. Ochrona wnioskodawcy przejawia się bowiem w braku możliwości wymierzenia sankcji na gruncie prawa karnego skarbowego. Jak podkreślono, mając na względzie ratio legis instytucji interpretacji przepisów prawa podatkowego, która ma zapewniać ochronę podatnika, w tym zwłaszcza bezpieczeństwo prawne w ramach skomplikowanego systemu prawa podatkowego, nie sposób zawężająco interpretować zakresu zastosowania tej instytucji.

Wyrok NSA z 28.1.2021 r., I FSK 1703/20


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Przepisy regulujące raportowanie schematów podatkowych podlegają interpretacji
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny