Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

A A A
1 stycznia 2008

Ustawa z 7.9.2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

 

Ustawa wprowadza możliwość spłaty ratalnej opłaty za przekształcenie. Rozłożenia na raty dokonywać się będzie na wniosek użytkownika, na czas nie krótszy od 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat. Na okres krótszy można będzie rozłożyć spłatę, jeśli o to wniesie użytkownik wieczysty.

 

Istotną zmianą jest wprowadzenie możliwości udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie – za zgodą wojewody albo (w przypadku własności jednostki samorządu terytorialnego) za zgodą właściwej rady lub sejmiku. Obligatoryjnie bonifikata w wysokości 90% opłaty będzie udzielana na wniosek osób fizycznych, których dochód miesięczny na członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o ile ich nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę.

 

Obligatoryjna 50% bonifikata od opłaty przysługiwać będzie osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed 5.12.1990 r. oraz ich następcom prawnym.

 

Ustawa zastrzega jednak, że w razie zbycia lub wykorzystania nieruchomości na inne cele niż te, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty, przed upływem 5 lat od dnia przekształcenia, bonifikata podlegać będzie zwrotowi. Nie będzie to dotyczyć zbycia na rzecz osoby bliskiej.

 

Stąd wynikać będzie obowiązek notariuszy do przesłania organowi, który wydał decyzję o przekształceniu, wypisu aktu notarialnego, który zawiera przeniesienie własności nieruchomości dokonane przez osobę, na rzecz której dokonano przekształcenia, przed upływem 5 lat.

 

Ustawa znajdzie zastosowanie także do postępowań wszczętych na mocy poprzedniej ustawy i niezakończonych decyzją ostateczną przed 1.1.2008 r.

 

Dz.U. Nr 191, poz. 1371

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny