Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – przesłanki zawieszenia postępowania

A A A

W przypadku wydawania przez organ administracji publicznej decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stan prawny nieruchomości powinien być bezsporny. W rezultacie sądowy spór co do istnienia prawa użytkowania wieczystego, na skutek wniesienia przez właściciela nieruchomości pozwu o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego, jest okolicznością determinującą postępowanie o przekształcenie go w prawo własności – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Z wniosku „M.” sp. z o.o. prowadzone jest postępowanie w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości należącej aktualnie do Skarbu Państwa. W trakcie trwającego postępowania Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa wniosła pozew w imieniu Skarbu Państwa o rozwiązanie użytkowania wieczystego. Jak wskazano, w umowie o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste wyraźnie wskazano, że nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste celem zagospodarowania jej jako obszaru urządzeń komunikacji i nie przewidywała realizacji inwestycji o charakterze usługowym. W związku z powyższym, Prezydent Miasta K. zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do czasu zakończenia postępowania w sprawie o rozwiązanie użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 KPA, organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. W ocenie organu, sądowy spór co do istnienia prawa użytkowania wieczystego jest okolicznością determinującą postępowanie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wojewoda M. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie, podkreślając zobligowanie organu do zawieszenia z urzędu prowadzonego przed nim postępowania administracyjnego, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. W niniejszej sprawie zachodzi związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a wynikiem postępowania cywilnego dotyczącego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę „M.” sp. z o.o. Zawieszenie postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 KPA uzależnione jest od spełnienia łącznie trzech przesłanek: postępowanie administracyjne jest w toku, rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej będącej przedmiotem postępowania administracyjnego zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, a zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Między administracyjnym rozstrzygnięciem sprawy a zagadnieniem wstępnym musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy, a więc taka sytuacja, w której wydanie decyzji administracyjnej przez organ administracji nie jest możliwe bez wyjaśnienia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. W ocenie sądu, skoro w niniejszej sprawie Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa wniosła pozew o rozwiązanie ze skarżącą spółką umowy użytkowania wieczystego, to okoliczność ta spowodowała, że kwestia przysługującego spółce uprawnienia z tytułu użytkownika wieczystego stała się kwestią sporną.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że organ I instancji, a za nim organ II instancji utrzymujący w mocy postanowienie pierwszoinstancyjne, zasadnie zawiesił postępowanie w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego do czasu zakończenia postępowania sądowego o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości. Przekształcić można bowiem prawo, które istnieje, a formalne uruchomienie trybu zmierzającego do jego rozwiązania jest zagadnieniem wstępnym mającym pierwszeństwo przed podjęciem rozstrzygnięcia administracyjnego w trybie ustawy z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 83).

Wyrok NSA z 15.10.2015 r., I OSK 321/14

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – przesłanki zawieszenia postępowania
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny