Przekazanie sprawy do sądu właściwości ogólnej – braki formalne

A A A

Po przekazaniu sprawy przez sąd prowadzący elektroniczne postępowanie upominawcze do sądu właściwości ogólnej na podstawie art. 50533 § 1 KPC nie wzywa się powoda na podstawie art. 130 § 1 KPC do usunięcia braków formalnych pozwu przez przedłożenie odpisu pozwu wraz z załącznikami oraz, gdy sprawa rozpoznawana jest w postępowaniu uproszczonym przez złożenie pozwu na urzędowym formularzu – orzekł w uchwale Sąd Najwyższy.

Sąd Rejonowy stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i na podstawie art. 50533 § 1 KPC przekazał rozpoznanie sprawy do sądu właściwości ogólnej. Przewodnicząca tego sądu wezwała powoda do uzupełnienia braków pozwu poprzez nadesłanie podpisanego egzemplarza pozwu na urzędowym formularzu obowiązującym w postępowaniu uproszczonym, w terminie tygodnia, pod rygorem zwrotu pozwu.

Na tym tle powstała wątpliwość, czy po przekazaniu sprawy do sądu właściwości ogólnej dopuszczalne jest wzywanie powoda, na podstawie przepisu art. 130 § 1 KPC, do usunięcia braków formalnych pozwu. Zgodnie z art. 50533 § 1 KPC, w przypadku braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w EPU, sąd przekazuje sprawę do sądu właściwości ogólnej. Istota tej regulacji opiera się na założeniu, że sąd, do którego został wniesiony pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym, nie jest właściwy do rozpoznania sprawy w innym (właściwym) dla niej postępowaniu. Przekazanie sprawy wszczętej w EPU do sądu właściwego do jej rozpoznania skutkuje tym, że powód na wezwanie przewodniczącego ma obowiązek usunięcia braków formalnych i uzupełnienia pozwu w sposób odpowiedni dla rodzaju postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana.

Po zmianie redakcyjnej przepisu art. 50537 KPC, dokonanej ustawą z 10.5.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 654) nie budzi już wątpliwości, że do braków podlegających uzupełnieniu w trybie tego przepisu należą pełnomocnictwo oraz w przypadkach wskazanych w tym przepisie, opłata uzupełniająca od pozwu. Budzi wątpliwość kwestia możliwości i dopuszczalności usuwania w trybie art. 130 § 1 KPC przez sąd właściwości ogólnej takich braków, które wprawdzie istniały na etapie wnoszenia pozwu w EPU, ale nie były brakami formalnymi, w rozumieniu przepisów regulujących EPU, którym ten pozew wówczas podlegał. Wątpliwości dotyczą m.in. obowiązku złożenia pozwu na urzędowym formularzu (gdy sprawa rozpoznawana jest w postępowaniu uproszczonym) oraz dołączenia odpisu pozwu z załącznikami.

Pierwszy pogląd zakłada, że przepis art. 50537 § 1 KPC w sposób wyczerpujący reguluje zagadnienie braków, które powód ma uzupełnić, a poza brakami tam wymienionymi możliwe jest wdrożenie procedury naprawczej wynikającej z art. 130 § 1 KPC wyłącznie w razie dostrzeżenia na tym etapie takich braków formalnych pozwu, którymi pozew był dotknięty już przy jego wniesieniu w EPU i które były brakami formalnymi także w świetle przepisów o EPU.

Sprzeczne z zasadą kontynuacji postępowania po utracie mocy nakazu zapłaty byłoby wymaganie od powoda, aby ponownie złożył ten sam pozew, tyle że na urzędowym formularzu. Żaden przepis nie wymaga explicite od powoda, aby przedłożył odpis pozwu złożonego skutecznie w EPU i podpisanego podpisem elektronicznym. Ponadto, przyjęcie, że braki określone w art. 50537 § 1 KPC mogą zostać przez powoda usunięte w terminie 14 dni, pod rygorem umorzenia postępowania, natomiast inne braki formalne (niebędące brakami w świetle przepisów o EPU) w terminie tygodniowym, pod rygorem zwrotu pozwu, byłoby niezgodne z zasadą racjonalności ustawodawcy.

Można argumentować, że uzasadnione jest wzywanie powoda do złożenia odpisu pozwu z załącznikami w formie tradycyjnej („papierowej”) celem dokonania doręczenia dla pozwanego. Z brzmienia normy art. 50537 § 1 KPC nie wynika bowiem wprost, że pozew, który ma być podstawą prowadzenia sprawy przez sąd właściwości ogólnej, a więc w tradycyjnym postępowaniu, nie musi spełniać takich wymogów, jakie ustawodawca czyni wobec każdego pozwu jako pisma wszczynającego postępowanie sądowe w jego tradycyjnej postaci.

Z tymi wątpliwościami nie zgodził się Sąd Najwyższy uznając, że po przekazaniu sprawy przez sąd prowadzący elektroniczne postępowanie upominawcze do sądu właściwości ogólnej nie należy wzywać powoda na podstawie art. 130 § 1 KPC do usunięcia braków formalnych pozwu przez przedłożenie odpisu pozwu wraz z załącznikami.

Uchwała SN z 25.6.2015 r., III CZP 33/15

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Przekazanie sprawy do sądu właściwości ogólnej – braki formalne
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny