Produkt kosmetyczny

A A A

Karnevalservice Bastian GmbH (dalej jako: Karnevalservice) prowadzi w RFN sprzedaż kolorowych soczewek kontaktowych z wzorami i bez mocy optycznej (dalej jako: sporne soczewki). Te soczewki nie są sprzedawane w celu skorygowania jakichkolwiek wad wzroku, tylko mają na celu zmianę wyglądu użytkownika. Na opakowaniu spornych soczewek znajduje się następująca informacja: „akcesoria kosmetyczne do oczu podlegające dyrektywie kosmetycznej”.

Colena AG wystąpiła do sądu o zastosowanie środków tymczasowych w celu zakazania Karnevalservice sprzedaży spornych soczewek bez zamieszczenia na ich opakowaniu określonych informacji wymaganych art. 19 ust. 1 rozporządzenia Nr 1223/2009 z 30.11.2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych. Sąd oddalił ten wniosek, orzekając, że spornych soczewek nie można zakwalifikować jako „produkty kosmetyczne” w rozumieniu tego rozporządzenia, więc nie ma ono zastosowania. W toku dalszego postępowania sąd wystąpił z pytaniami prejudycjalnymi, w których dążył do ustalenia, czy rozporządzenie Nr 1223/2009 należy interpretować w ten sposób, że sporne soczewki są objęte jego zakresem przedmiotowym?

Przepis art. 1 rozporządzenia Nr 1223/2009 stanowi, że celem tego rozporządzenia jest ustanowienie przepisów, które musi spełniać „każdy produkt kosmetyczny” udostępniany na rynku. Zgodnie z definicją znajdującą się w art. 2 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia termin „produkt kosmetyczny” oznacza „każdą substancję lub mieszaninę przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała”. Trybunał stwierdził, że z tych przepisów wynika, że rozporządzenie Nr 1223/2009 ma zastosowanie wyłącznie do wszystkich produktów odpowiadających definicji zawartej w art. 2 ust. 1 lit. a). Ponadto, ten wniosek znajduje uzasadnienie w motywie 6 rozporządzenia Nr 1223/2009, który, jakkolwiek dotyczy rozróżnienia między produktami kosmetycznymi a produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi, wskazuje, że rozporządzenie dotyczy „tylko produktów kosmetycznych”.

Trybunał wskazał, że definicja „produktu kosmetycznego” oparta jest na trzech łącznych kryteriach, tj. po pierwsze, charakterze produktu (substancja lub mieszanina), po drugie, części ciała ludzkiego, do kontaktu z którymi produkt jest przeznaczony, a po trzecie, zamierzonym celu zastosowania produktu. Odnosząc się do pierwszego kryterium, dotyczącego charakteru produktu, TS stwierdził, że art. 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Nr 1223/2009 określa pojęcie „substancja” jako „pierwiastek chemiczny i jego związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, z wszelkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz wszelkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność lub zmiany jej składu”. Artykuł 2 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia stanowi, że pod pojęciem „mieszanina” rozumieć należy „mieszaninę lub roztwór składający się z dwóch lub więcej substancji”. Zdaniem TS, zważywszy na obiektywne cechy spornych soczewek, pozwalające na ujęcie ich w kategorii przedmiotów, nie można uznać ich za „substancję” lub „mieszaninę” w rozumieniu tego przepisu.

Co do drugiego kryterium, art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Nr 1223/2009 wymienia w definicji „produktu kosmetycznego” części ciała ludzkiego, do kontaktu z którymi taki produkt jest przeznaczony. Trybunał podkreślił, że to wyliczenie ma charakter wyczerpujący. Zatem zdaniem TS sporne soczewki nie spełniają drugiego kryterium.

Odnośnie trzeciego kryterium, dotyczącego zamierzonego celu zastosowania produktu, TS stwierdził, że sporne soczewki mają na celu zmienić wygląd rogówki oka, na które zostaną nałożone, lecz ich wyłączną lub główną funkcją nie jest utrzymywanie w czystości, perfumowanie, zmiana wyglądu, ochrona czy utrzymywanie w dobrej kondycji jednej z części ciała wymienionych w art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Nr 1223/2009, ani korygowanie zapachu ciała. W opinii TS również to kryterium nie jest spełnione.

Trybunał stwierdził, że na podstawie oceny, która zgodnie z motywem 7 rozporządzenia Nr 1223/2009 uwzględnia wszystkie cechy spornych soczewek, nie są one zgodne z żadnym z trzech łącznych kryteriów, które powinny spełniać, aby odpowiadać definicji „produktu kosmetycznego”, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia. Trybunał uznał, że spornych soczewek nie można zakwalifikować jako „produktu kosmetycznego” w rozumieniu tej definicji, a tym samym nie są one objęte zakresem stosowania tego rozporządzenia.

Trybunał podkreślił, że powyższego stanowiska nie podważa fakt, że na opakowaniu spornych soczewek znajduje się informacja, że są to „akcesoria kosmetyczne do oczu podlegające dyrektywie kosmetycznej”. W odróżnieniu od rozwiązania przyjętego przez unijnego prawodawcę w odniesieniu do innych produktów, w szczególności do produktów leczniczych, definicja z art. 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Nr 1223/2009 nie obejmuje kategorii produktów kosmetycznych ze względu na „sposób prezentacji”, pozwalającej na prawną kwalifikację produktu jako „produktu kosmetycznego” z tego tylko względu, że tak jest on przedstawiany. Trybunał zastrzegł, że ta ocena nie wpływa na zastosowanie, w razie potrzeby, przepisów pozwalających właściwym organom na sprawdzenie, czy informacja na opakowaniu spornych soczewek, iż są to „akcesoria kosmetyczne do oczu podlegające dyrektywie kosmetycznej”, nie stanowi wprowadzającej w błąd praktyki handlowej.

Reasumując TS orzekł, że rozporządzenie Nr 1223/2009 należy interpretować w ten sposób, że sporne soczewki nie są objęte zakresem zastosowania tego rozporządzenia, mimo że na ich opakowaniu widnieje napis: „akcesoria kosmetyczne do oczu podlegające dyrektywie kosmetycznej”.

Wyrok TS z 3.9.2015 r., Colena, C-321/14

Źródło: www.curia.eu

opracowała: dr Ewa Skibińska - adiunkt na WPiA UKSW w Warszawie

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Produkt kosmetyczny
Ewa Skibińska (oprac.)
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny