Prawo pasażerów do odszkodowania

A A A

S. Siewert, E. Siewert i N. Siewert (daje jako: powódki) dokonały rezerwacji na lot obsługiwany przez Condor Flugdienst GmbH (dalej jako: Condor). Lot był opóźniony w miejscu przeznaczenia 6 godzin i 30 minut. Celem uzasadnienia odmowy uwzględnienia żądania odszkodowawczego powódek Condor podkreślił, że przyczyną opóźnienia było uszkodzenie poprzedniego dnia na lotnisku samolotu, który miał wykonać sporny lot. W ten samolot wjechał pojazd ze schodami do samolotu, uszkadzając strukturę skrzydła, w następstwie czego konieczne okazało się zastąpienie samolotu. W przekonaniu Condor w opisywanej sytuacji wystąpiły „nadzwyczajne okoliczności” w rozumieniu art. 5 ust. 3 rozporządzenia Nr 261/2004 rozporządzenia Nr 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów i nie ma on obowiązku wypłacić odszkodowania na mocy tego przepisu.

W pytaniach prejudycjalnych sąd odsyłający zmierzał do ustalenia, czy art. 5 ust. 3 rozporządzenia Nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, że wydarzenie takie, jak uderzenie w samolot lotniskowego pojazdu ze schodami do samolotu powinno zostać zakwalifikowane jako „nadzwyczajna okoliczność” zwalniająca przewoźnika lotniczego z obowiązku wypłaty na rzecz pasażerów odszkodowania z tytułu dużego opóźnienia lotu obsługiwanego przez ten samolot?

W przypadku odwołania lub dużego opóźnienia lotu, tj. wynoszącego co najmniej trzy godziny, w art. 5 ust. 1 rozporządzenia Nr 261/2004 zostały uregulowane obowiązki przewoźników lotniczych (wyroki: Nelson i in., C-581/10 i C 629/10, pkt 39; McDonagh, C 12/11, pkt 37). Zgodnie z motywami czternastym i piętnastym oraz z art. 5 ust. 3 tego rozporządzenia, w drodze odstępstwa od przepisów art. 5 ust. 1, przewoźnik lotniczy jest zwolniony z obowiązku wypłaty pasażerom odszkodowania na podstawie art. 7 tego rozporządzenia, jeżeli może dowieść, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można by było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, tj. okoliczności, które pozostają poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika lotniczego (wyrok McDonagh, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo). Jest to wyjątek od zasady wypłaty odszkodowania na rzecz pasażerów, dlatego przepis art. 5 ust. 3 musi być interpretowany ściśle (wyrok Wallentin-Hermann, C 549/07, pkt 20). Ponadto, ponieważ nie wszystkie nadzwyczajne okoliczności powodują zwolnienie z obowiązku wypłaty pasażerom odszkodowania, na przewoźniku lotniczym, który zamierza się na nie powołać, spoczywa obowiązek wykazania, że okoliczności tych nie można byłoby uniknąć za pomocą dostosowanych do sytuacji środków, tzn. takich, które w chwili wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności odpowiadają m.in. warunkom technicznie i ekonomicznie możliwym do przyjęcia przez danego przewoźnika lotniczego (wyrok Eglitis i Ratnieks, C 294/10, pkt 25).

Trybunał wyjaśnił, że chociaż problemy techniczne samolotu można zaliczyć do nadzwyczajnych okoliczności, to jednak okoliczności związane z takim zdarzeniem mogą zostać uznane za „nadzwyczajne” w rozumieniu art. 5 ust. 3 rozporządzenia Nr 261/2004 tylko wówczas, gdy odnoszą się do zdarzenia, które – wzorują się na okolicznościach wymienionych w motywie czternastym tego rozporządzenia – nie wpisuje się w ramy normalnego wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego i nie pozwala na skuteczne nad nim panowanie, ze względu na jego charakter lub źródło (wyrok Wallentin-Hermann, C 549/07, pkt 23). Tymczasem w przypadku problemu technicznego, którego źródłem było uderzenie w samolot lotniskowego pojazdu ze schodami do samolotu, TS stwierdził, że tego typu schody lub kładki zamontowane na pojazdach są nieodłącznie wpisane w transport pasażerów drogą lotniczą, gdyż pozwalają pasażerom wsiadać do samolotu i z niego wysiadać, w związku z czym przewoźnicy lotniczy regularnie spotykają się z sytuacjami będącymi wynikiem używania takich schodów. Wobec powyższego kolizję samolotu i takiego pojazdu ze schodami do samolotu – zdaniem TS – należy uznać za zdarzenie, które wpisuje się w ramy normalnego wykonywania działalności przewoźnika lotniczego. Ponadto, z akt sprawy nie wynika, że uszkodzenie samolotu, który miał wykonać sporny lot, zostało spowodowane przez akt zewnętrzny wobec normalnych usług świadczonych przez lotnisko, taki jak akt terroryzmu lub sabotażu objęty – zgodnie z orzecznictwem TS (wyrok Wallentin-Hermann, C 549/07, pkt 26) – pojęciem nadzwyczajnych okoliczności. W konsekwencji takie zdarzenie nie może zostać uznane za nadzwyczajną okoliczność zwalniającą przewoźnika lotniczego z obowiązku wypłaty na rzecz pasażerów odszkodowania z tytułu dużego opóźnienia lotu.

Trybunał przypomniał, że wypełnienie zobowiązań na mocy przepisów rozporządzenia Nr 261/2004 pozostaje bez uszczerbku dla prawa przewoźnika lotniczego do dochodzenia odszkodowania od jakiejkolwiek osoby, w tym osoby trzeciej, która spowodowała opóźnienie, jak przewiduje to art. 13 tego rozporządzenia (wyrok Folkerts, C 11/11, pkt 44).

Reasumując TS orzekł, że przepis art. 5 ust. 3 rozporządzenia Nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, że wydarzenie, takie jak uderzenie w samolot lotniskowego pojazdu ze schodami do samolotu, nie może zostać zakwalifikowane jako „nadzwyczajna okoliczność” zwalniająca przewoźnika lotniczego z obowiązku wypłaty na rzecz pasażerów odszkodowania z tytułu dużego opóźnienia lotu obsługiwanego przez ten samolot.

Wyrok z 20.11.2014 r., Siewert, C 394/14

Źródło: www.curia.eu

opracowała: dr Ewa Skibińska - adiunkt na WPiA UKSW w Warszawie

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Prawo pasażerów do odszkodowania
Ewa Skibińska (oprac.)
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny