Powództwo przeciwko ubezpieczycielowi – właściwość miejscowa

A A A
Odesłanie w art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) Nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. L Nr 12 z 16.1.2001 r., s. 1–23; dalej jako: rozporządzenie 44/2001) do art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 44/2001 należy interpretować w ten sposób, że poszkodowany może wytoczyć powództwo bezpośrednio przeciwko ubezpieczycielowi przed sądem Państwa Członkowskiego, w którym poszkodowany ma miejsce zamieszkania, o ile takie bezpośrednie powództwo jest dopuszczalne i ubezpieczyciel ma siedzibę na terytorium jednego z Państw Członkowskich.

 

W dniu 28.12.2003 r. J. Odenbreit uczestniczył, obok ubezpieczonego w FBTO, w wypadku drogowym, który miał miejsce w Holandii. Jako poszkodowany wytoczył powództwo bezpośrednie przeciwko ubezpieczycielowi przed Amtsgericht Aachen, sądem miejsca, w którym ma swoje miejsce zamieszkania, na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 44/2001. Sąd odrzucił powództwo jako niedopuszczalne ze względu na brak jurysdykcji sądów niemieckich. J. Odenbreit wniósł odwołanie od tego postanowienia. Sąd II instancji stwierdził, że sądy niemieckie mają jurysdykcję w przypadku powództwa z tytułu odpowiedzialności cywilnej, powołując się na te same przepisy rozporządzenia 44/2001.

 

Dominuje przekonanie, że tego rodzaju powództwa bezpośrednie nie należą do zakresu spraw dotyczących ubezpieczenia w rozumieniu art. 8 i n. rozporządzenia 44/2001, ponieważ w świetle niemieckiego prawa międzynaodowego podstawę prawa do wytoczenia powództwa przez ofiarę stanowi roszczenie deliktowe, a nie odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczenia. Zgodnie z taką wykładnią art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 44/2001 obejmuje jedynie sprawy dotyczące ubezpieczenia w węższym znaczeniu, a pojęcie „uposażonego z tytułu ubezpieczenia” występujące w tym przepisie nie obejmuje osoby poszkodowanej. W związku z tym poszkodowany nie może być stroną postępowania na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia 44/2001.

 

Zasady jurysdykcyjne w sprawach dotyczących ubezpieczenia zostały określone w sekcji 3 rozdziału II rozporządzenia 44/2001. Artykuł 9 ust. 1 rozporządzenia 44/2001 przewiduje, że ubezpieczyciel mający miejsce zamieszkania na terytorium Państwa Członkowskiego może być pozwany:

 

a) przed sądy Państwa Członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania;

 

b) w innym Państwie Członkowskim w przypadku powództw ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uposażonego z tytułu ubezpieczenia – przed sąd miejsca, w którym powód ma miejsce zamieszkania.

 

 

Art. 11 stanowi, że:

 

ust. 1. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel może być również pozwany przed sąd, w którym zawisło powództwo poszkodowanego przeciwko ubezpieczonemu, o ile jest to dopuszczalne według prawa tego sądu.

 

ust. 2. Przepisy art. 8, 9 i 10 mają zastosowanie do powództw wytoczonych przez poszkodowanego bezpośrednio przeciwko ubezpieczycielowi, jeżeli takie bezpośrednie powództwo jest dopuszczalne.

 

ust. 3. Jeżeli prawo właściwe dla takiego powództwa bezpośredniego przewiduje przypozwanie ubezpieczającego lub ubezpieczonego, to ten sam sąd ma jurysdykcję także wobec tych osób.

 

 

ETS stwierdził, że sekcja 3 rozdziału II rozporządzenia 44/2001, ustanawia zasady jurysdykcyjne w sprawach dotyczących ubezpieczenia, które obowiązują obok zasad ustanowionych przez przepisy ogólne, zawarte w sekcji 1 tego samego rozdziału rozporządzenia. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, art. 11 ust. 2 rozporządzenia 44/2001 odsyła do tych zasad jurysdykcyjnych w odniesieniu do bezpośrednich powództw poszkodowanego przeciwko ubezpieczycielowi.

 

Należy więc ustalić, czy odesłanie to należy interpretować w ten sposób, że przyznaje ono jurysdykcję do rozpatrzenia bezpośrednich powództw ofiar przeciwko ubezpieczycielowi jedynie sądom określonym w art. 9 ust. 1 lit. b), tj. sądom w miejscu, w którym miejsce zamieszkania ma ubezpieczający, ubezpieczony i uposażony z tytuł ubezpieczenia, czy też, że odesłanie to pozwala stosować względem powództwa bezpośredniego ogólną zasadę właściwości sądu miejsca, w którym powód ma miejsce zamieszkania, ustanowioną w tym art. 9 ust. 1 lit. b) rozporządzenia.

 

Interpretowanie odesłania w art. 11 ust. 2 do art. 9 ust. 1 lit. b) w ten sposób, że umożliwia ono wytoczenie przez poszkodowanego powództwa jedynie przed sądami właściwymi zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. b), byłoby bezpośrednio niezgodne z brzmieniem art. 11 ust. 2. Odesłanie to prowadzi bowiem do rozszerzenia zakresu zastosowania tej zasady o kategorie powodów, którzy wytaczają powództwa przeciwko ubezpieczycielowi, innych niż ubezpieczający, ubezpieczony i uposażony z tytułu ubezpieczenia. Funkcją tego odesłania jest zatem dodanie do listy powodów wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. b) osób, które poniosły szkodę.

 

ETS stwierdził, że odmówienie ofierze prawa do wytoczenia powództwa przed sądem miejsca, w którym ofiara ma miejsce zamieszkania pozbawiałoby jej ochrony identycznej z tą która została przyznana przez rozporządzenie innym podmiotom uznanym za słabe w sporach dotyczących ubezpieczenia
i w związku z tym byłoby sprzeczne z duchem rozporządzenia.

 

Jeśli chodzi o konsekwencje kwalifikacji bezpośredniego powództwa poszkodowanego przeciwko ubezpieczycielowi, zastosowanie zasady jurysdykcyjnej ustanowionej w art. 9 ust. 1 lit. b) względem takiego powództwa nie jest wykluczone ze względu na to, że w prawie krajowym takie powództwo jest kwalifikowane jako powództwo realizujące roszczenie deliktowe. Charakter tego powództwa w świetle prawa krajowego nie ma bowiem znaczenia dla stosowania przepisów tego rozporządzenia, jako że te zasady jurysdykcyjne mieszczą się w sekcji, dotyczącej ogólnie spraw dotyczących ubezpieczenia i różnią się od sekcji dotyczącej jurysdykcji szczególnej w sprawach, których przedmiotem jest umowa lub roszczenia wynikające z umowy albo czyn niedozwolony lub czyn podobny do czynu niedozwolonego albo roszczenia wynikające z takiego czynu (sekcja 2). Jedynym warunkiem, od którego spełnienia art. 11 ust. 2 uzależnia stosowanie tej zasady jurysdykcyjnej jest wymóg, aby takie bezpośrednie powództwo było dopuszczalne w świetle prawa krajowego.

 

Wyrok ETS z 13.12.2007 r. w sprawie C 463/06, FBTO Schadeverzekeringen N.V. przeciwko Jack Odenbreit

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Powództwo przeciwko ubezpieczycielowi – właściwość miejscowa
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny