Powództwo przeciwegzekucyjne

A A A
Wyrok SN
Przepisy rozszerzające ochronę dłużników przed egzekucją maja zastosowanie również w przypadku, gdy zapłata należności miała miejsce przed wydaniem orzeczenia, powództwo opozycyjne może zostać więc oparte na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie – uznał Sąd Najwyższy.

 

Jerzy B. w 2000 r. zarwał z głównym wykonawcą inwestycji – Andrzejem D., umowę dotyczącą przeprowadzenia robót instalacyjnych. Podwykonawca otrzymał jedynie część ustalonej za wykonanie prac kwoty. Przed ukończeniem robót zmieniono głównego wykonawcę, którym została W. Spółka z o.o. W 2002 r. sąd zasądził na rzecz Jerzego S. nieuiszczoną do tej pory część należności. Po nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności syndyk masy upadłości firmy prowadzonej przez Andrzeja D. zażądał pozbawienia wyroku klauzuli wykonalności. Jak wskazał, w 2001 r. W. Spółka z o.o. wypłaciła sporną kwotę podwykonawcy, o czym nie został powiadomiony były główny wykonawca. Zgodnie z art. 840 KPC dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli m.in.: po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.

 

Sąd I instancji uwzględnił zgłoszone żądanie i orzekł o pozbawieniu tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności. Natomiast sąd II instancji opierając się art. 840 § 1 pkt 2 KPC w brzmieniu obowiązującym do 5.2.2005 r., oddalił żądanie syndyka. Przed nowelizacją dłużnik mógł w drodze procesu żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik mógł powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy (zob. wyrok SN z 21.9.2007 r., V CSK 141/07; wyrok SA w Poznaniu z 14.3.2006 r., I ACa 1042/05; wyrok SN z 4.11.2005 r., V CK 296/05 oraz SA w Warszawie z 31.1.2005 r., I ACa 687/04, Apel.-W-wa Nr 4/2005, poz. 37). Sąd stwierdził, że zapłata należności nastąpiła jeszcze przed zamknięciem rozprawy, zaś niemożliwe jest zastosowanie przepisu w nowy brzmieniu z uwagi na fakt, że zapłata i wydanie kwestionowanego wyroku miało miejsce jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji.

 

Sąd Najwyższy uchylił orzeczenie sądu II instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania wskazując, że zgodnie z art. 7 ustawy nowelizującej z 2.7.2004 r. (Dz.U. Nr 172, poz. 1804), jedynie postępowania zabezpieczające i egzekucyjne wszczęte przed wejściem w życie nowelizacji toczą się według przepisów dotychczasowych. Przedmiotem sprawy jest zaś postępowanie o innym charakterze. Ponieważ art. 840 KPC ma nie tylko materialny, ale również procesowy charakter, z dniem wejścia w życie nowelizacji rozszerzeniu uległa ochrona dłużników poprzez umożliwienie im wszczynania spraw opartych na zarzucie spełnienia świadczenia, w sytuacji, gdy nie był on przedmiotem rozpoznania w sprawie.

 

Wyrok SN z 3.7.2008 r., IV CSK 170/08

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Powództwo przeciwegzekucyjne
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny