Pomoc osobom uprawnionym do alimentów – założenia zmian

21 stycznia, Rada Ministrów

A A A

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej.

Celem planowanej nowelizacji jest uproszczenie procedur związanych z uzyskaniem świadczeń przewidzianych w ww. ustawach oraz bardziej efektywne odzyskiwanie należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

Założenia przewidują ujednolicenie sposobu ustalania dochodu w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawie o świadczeniach rodzinnych. Nowe przepisy rozszerzają katalog dochodu utraconego o utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń. Jednocześnie katalog utraty i uzyskania dochodu w obu ustawach będzie zawierał dochody z umowy o dzieło.

Proponuje się zlikwidowanie dwóch trybów egzekucji świadczeń alimentacyjnych wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i pozostawienie w odniesieniu do tych należności wyłącznie egzekucji sądowej. Zmieniony będzie także sposób przekazywania określonym organom środków pochodzących z egzekucji. Zwrot należności dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego będzie trafiał do gminy (40% wyegzekwowanych należności będzie stanowić dochód własny organu właściwego wierzyciela).

W założeniach przewidziano także racjonalizację działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych. Jeśli organ po otrzymaniu kolejnego wniosku o podjęcie działań wobec niego ustali, iż jego sytuacja nie uległa zmianie lub dłużnik po raz kolejny uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego bądź odmówi złożenia oświadczenia majątkowego – to organ właściwy dłużnika nie będzie już zobowiązany do podejmowania kolejnych działań wobec niego (np. ponownego poinformowania starosty o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika i wszczęcia postępowania w sprawie uznania go za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych).

Zmianie ulegnie także katalog świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego. Katalog ten zostanie rozszerzony o sytuację, gdy wypłata świadczenia nastąpiła osobie innej niż wskazana w decyzji organu.

Jeśli po śmierci osoby uprawnionej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego/do świadczeń rodzinnych, pieniądze nadal wpływały na jej rachunek, bank/kasa oszczędnościowo-kredytowa będzie zobowiązana do zwrotu organowi właściwemu kwoty świadczeń przekazanych na ich rachunek za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć osoby uprawnionej.

W odniesieniu do świadczeń rodzinnych przewidziano, że w przypadku uzyskania przez organ właściwy już po wydaniu decyzji przyznającej świadczenie informacji, że członek rodziny osoby uprawnionej przebywa poza granicami Polski, organ wystąpi do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Przewiduje się także wprowadzenie procedury zwrotu nadpłaconego zasiłku pielęgnacyjnego, gdy organ rentowy przyzna za ten sam okres dodatek pielęgnacyjny. Osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono jej zasiłek pielęgnacyjny – ZUS oraz inne organy rentowe wypłacą emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego.

Zmiany mają wejść w życie w drugiej połowie 2014 r.

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Pomoc osobom uprawnionym do alimentów – założenia zmian
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny