Pojęcie uprawy rolnej

A A A
Uchwała SN
Uprawą rolną w rozumieniu art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t. jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.; dalej jako: PrŁow) jest każda uprawa prowadzona na gruncie rolnym – uchwalił Sąd Najwyższy.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił do rozpoznania przez skład 7 sędziów SN wniosek o rozstrzygnięcie: „Czy uprawę rolną w rozumieniu art. 46 ust. 1 pkt 1 PrŁow stanowią wszelkiego typu uprawy prowadzone na gruncie rolnym i stanowiące efekt działalności ludzkiej, powiązane z produkcyjną funkcją tego gruntu?”.

 

Na podstawie wskazanego przepisu dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w powyżej, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonują przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego. Na żądanie strony w oględzinach, szacowaniu szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania uczestniczy przedstawiciel właściwej terytorialnie Izby Rolniczej. Właściciele lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych powinni, zgodnie z potrzebami, współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami. W przypadku, gdy pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego powstał spór o wysokość wynagrodzenia za szkody, o których mowa w art. 46 PrŁow, strony mogą zwrócić się do właściwego ze względu na miejsce powstałej szkody organu gminy w celu mediacji dla polubownego rozstrzygnięcia sporu.

 

Wielokrotnie zarządcy i dzierżawcy obwodów łowieckich odmawiali wypłaty odszkodowania, jeśli na gruntach znajdowały się sady lub plantacje choinek. W ich ocenie tego typu uprawy nie maja charakteru upraw rolnych. Pojęcia tego nie zdefiniowano w ustawie, jak również w aktach wykonawczych do niej. Orzecznictwo SN było rozbieżne, przyjmowano bowiem albo wykładnię ograniczającą uprawy rolne wyłącznie do upraw rolnych typowych, odmawiając takiego charakteru np. uprawom sadowniczym (zob. wyrok SN z 2002 r., I CSK 759/00) albo też zawierając w tym pojęciu wszelkiego rodzaju uprawy prowadzone na gruncie rolnym, stanowiące efekt działalności ludzkiej i powiązane ściśle z produkcyjną funkcją gruntu (zob. wyrok SN z 20.1.2005 r., II CK 361/04, OSNC Nr 1/2006, poz. 9 oraz uchwała SN z 14.4.1994 r., III CZP 46/94, OSNC Nr 10/1994, poz. 191).

 

Sąd Najwyższy przychylił się do szerszego rozumienia spornego pojęcia uznając, że uprawą rolną w rozumieniu art. 46 PrŁow jest każda uprawa prowadzona na gruncie rolnym. Warto podkreślić, że wskazana wykładnia będzie również miała znaczenie w sprawach dotyczących odszkodowania na podstawie art. 126 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.).

 

Uchwała SN (7) z 27.11.2007 r., III CZP 67/07

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Pojęcie uprawy rolnej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny