Opodatkowanie dochodów akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej

A A A
Dywidenda z tytułu posiadanych akcji w tej spółce uzyskiwana przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego osobą fizyczną, jest opodatkowana według zasad przewidzianych dla przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Piotr B. wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia źródła przychodu akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego osobą fizyczną, poprzez wyjaśnienie: „Czy akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej uzyskuje dywidendę z tytułu posiadanych akcji w tej spółce, która podlega opodatkowaniu według 19% zryczałtowanej stawki podatku dochodowego? Czy też akcjonariusza należy traktować jak wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej, do którego mają zastosowanie zasady ogólne, takie jak w odniesieniu do wspólnika innych spółek osobowych?”.

 

Organ wskazał, że spółki osobowe prawa handlowego, w tym spółka komandytowo-akcyjna, nie posiadają osobowości prawnej. Dochody spółek osobowych nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem (akcjonariuszem) spółki komandytowo-akcyjnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będzie on bowiem stanowić dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Ponieważ organ stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji indywidualnej, Piotr B. wniósł skargę do WSA w Bydgoszczy, który uznał za zasadne jej uwzględnienie, z uwagi na fakt, że zaskarżona interpretacja wydana została z naruszeniem przepisów prawa materialnego i procesowego, które miało wpływ na wynik sprawy. W ocenie sądu, w związku ze zróżnicowanym statusem prawnym wspólników spółki komandytowo-akcyjnej, czyli komplementariusza i akcjonariusza, należy również zróżnicować zasady opodatkowania dochodów tych podmiotów. Zasady opodatkowania dochodu komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej są takie same jak zasady opodatkowania dochodów wspólników innych typów spółek osobowych, przewidzianych w KSH oraz spółki cywilnej. Zatem jeżeli komplementariusz jest osobą fizyczną, to stosownie do art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; dalej jako: PDOFizU), przychody z udziału w spółce określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. W ocenie Sądu, otrzymaną przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej będącego osobą fizyczną dywidendę należy uznać za przychód z innych źródeł przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 PDOFizU), który byłby opodatkowany na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu stawek skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 PDOFizU, jednakże bez obowiązku naliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania WSA w Bydgoszczy. W ocenie NSA, dywidendę przypadającą akcjonariuszowi należy uznać za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. W rezultacie obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wymagalności należności, czyli w momencie podjęcia uchwały o podziale zysku, a nie jego rzeczywistego otrzymania. Akcjonariusz nie ma obowiązku odprowadzania zaliczek miesięcznych.

 

Wyrok NSA z 26.4.2012 r., II FSK 1070/10

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Opodatkowanie dochodów akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny