Opłata komornicza za rezygnację przez wierzyciela z egzekucji wierzytelności

A A A

Art. 29 ustawy z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (t. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2363; dalej jako: KosztKomU) nie znajduje zastosowania, jeżeli wierzyciel złożył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego przed dniem wejścia w życie tej ustawy – stwierdził w uchwale Sąd Najwyższy.


Stan faktyczny

Komornik obciążył wierzyciela kosztami bezskutecznej egzekucji obejmującymi m.in. wydatki poniesione na korespondencję i poszukiwanie majątku oraz opłatą komorniczą. Wniosek o umorzenie wpłyną kilka dni przed wejściem w życie KosztKomU.

Pytanie prawne

Sąd I instancji oddalił skargę na czynności komornika, natomiast sąd II instancji przedstawił Sądowi Najwyższemu do rozstrzygnięcia pytanie prawne: „Czy w sytuacji złożenia wniosku o umorzenie postępowania przez wierzyciela bez wskazania, że nastąpiło to na skutek spłaty zobowiązania przez dłużnika w trybie art. 825 pkt 1 KPC do 31.12.2018 r. i wydaniu przez komornika sądowego postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego po 31.12.2018 r., do rozstrzygnięcia w zakresie kosztów postępowania egzekucyjnego znajdzie zastosowanie przepis art. 29 KosztKomU, czy też przepis art. 49 ust. 2 ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1309; dalej jako: KomSEgzU)?”.

W art. 29 KosztKomU ustawodawca wprowadził wyjątek od dotychczasowych rozwiązań regulujących koszty egzekucji, które, co do zasady, obciążają dłużnika. Wskazany przepis reguluje sytuację, w której do umorzenia postępowania egzekucyjnego dochodzi na skutek bezczynności wierzyciela lub cofnięcia przez niego wniosku, wówczas to wierzyciela obciąża opłata komornicza w wysokości 5% świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Zgodnie z art. 52 KosztKomU do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Do postępowań, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 29 i 30 stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy powstały okoliczności uprawniające do złożenia wniosku, o którym mowa w art. 49 ust. 2b KomSEgzU, do tego wniosku i jego rozpoznania stosuje się przepisy dotychczasowe.

W uzasadnieniu pytania prawnego sąd wskazał, że literalna wykładnia art. 52 KosztKomU odpowiada celowi ustawy. Na mocy poprzednio obowiązującego art. 49 ust. 2 KomSEgzU, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na skutek cofnięcia wniosku przez wierzyciela zobowiązanym do poniesienia opłaty stosunkowej był dłużnik, natomiast w obecnym stanie prawnym opłata ta obciąża wierzyciela. Zmianę podmiotu zobowiązanego do poniesienia kosztów w tej szczególnej sytuacji uzasadniano tym, że poprzednio obowiązująca regulacja była wykorzystywana przez wierzycieli do nękania dłużnika. Wierzyciel mógł bowiem bez ponoszenia konsekwencji finansowych zainicjować postępowanie egzekucyjne, a następnie cofnąć wniosek. Dochodziło do sytuacji, w których wierzyciel kilkakrotnie w ciągu roku wszczynali egzekucję na podstawie jednego tytułu wykonawczego, zaś cofnięcie wniosku powodowało jedynie wzrost zadłużenia dłużnika na skutek konieczności ponoszenia kosztów opłaty komorniczej.

W ocenie sądu zastosowanie wykładni celowościowej i prokonstytucyjnej przy interpretacji art. 52 ust. 2 KosztKomU prowadzi do wniosku, że ogólną zasadą jest stosowanie przepisów dotychczasowych, natomiast zastosowanie art. 29 i 30 ustawy wprowadzone jako wyjątek, który powinien być interpretowany ściśle.

Stanowisko SN

Sąd Najwyższy uznał, że jeżeli wierzyciel złożył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego przed dniem wejścia w życie KosztKomU, należy zastosować przepisy dotychczas obowiązujące.

Uchwała SN z 27.2.2020 r., III CZP 62/19


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Opłata komornicza za rezygnację przez wierzyciela z egzekucji wierzytelności
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny