Omyłka w numerze działki w decyzji

A A A

Zgodnie z art. 113 § 1 KPA organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. W szczególności wówczas, gdy omyłka polega na przestawieniu dwóch cyfr wyłącznie w sentencji decyzji organu II instancji, a prawidłowy numer wynika z akt administracyjnych sprawy, w tym z decyzji organu I instancji oraz uzasadnienia decyzji II instancji – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w O. wydało decyzję o uchyleniu decyzji Burmistrza N. i nakazaniu Stowarzyszeniu W. usunięcia odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, w tym odpady asfaltów, smół i obiektów smołowych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowania, czyli z działki o oznaczonym numerze.

Wojewódzki Sąd Administracyjny na skutek skargi Stowarzyszenia W. uchylił zaskarżoną decyzję. Sąd wyjaśnił, że wstępna analiza decyzji pozwala na stwierdzenie, że jest ona dotknięta oczywistą wadliwością polegającą na rozbieżności między zawartym w niej rozstrzygnięciem (w sentencji decyzji a uzasadnieniem). W rozstrzygnięciu organ nakazuje bowiem Stowarzyszeniu W. usunięcie odpadów z działki o innym numerze niż wskazanym w uzasadnieniu decyzji. W ocenie sądu I instancji, tego typu wadliwość decyzji administracyjnej nie może być usuwana postanowieniem organu w trybie sprostowania oczywistej omyłki. Granice ingerencji w treść decyzji administracyjnej w drodze sprostowania oczywistej omyłki są ograniczone. Oznaczenie numeru działki stanowi istotny element rozstrzygnięcia, gdyż konkretyzuje dopuszczalność prowadzenia określonych robót, w precyzyjnie oznaczonym miejscu. Jednocześnie zauważyć należy, że zakwestionowana osnowa decyzji przesądza o nałożonym na skarżącego nakazie usunięcia z terenu spornej działki odpadów, a w razie braku wykonania tego nakazu decyzja ta stanowi podstawę do prowadzenia w tym zakresie egzekucji przez uprawnione organy. Z tego też względu bez znaczenia pozostaje okoliczność, że w treści uzasadnienia SKO w O. wskazywało już poprawny numer działki.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę WSA w O. do ponownego rozpoznania. Jak wyjaśniono, zaskarżona decyzja jest dotknięta wadliwością polegającą na przestawieniu dwóch cyfr w oznaczeniu numeru działki. Jednocześnie z akt sprawy, w tym protokołów kontroli, z osnowy i uzasadnienia decyzji organu I instancji oraz protokołu posiedzenia SKO w O., podczas którego wydana została zaskarżona decyzja, a także z uzasadnienia tej decyzji, jednoznacznie i w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że sprawa, w tym nakaz nałożony na Stowarzyszenie W. dotyczy działki o prawidłowym numerze. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że postanowieniem wydanym w 2016 r. organ sprostował oczywistą omyłkę w zaskarżonej decyzji wskazując prawidłowo numer działki, której dotyczy nakaz. Uzasadnienie zaskarżonego wyroku nie pozwala na stwierdzenie, czy sąd I instancji w ogóle dostrzegł wydanie przez organ tego rodzaju rozstrzygnięcia, bowiem ograniczył się do uchylenia zaskarżonej decyzji pozostawiając w obrocie prawnym postanowienie o sprostowaniu, pomimo możliwości rozstrzygnięcia sprawy również w tym zakresie, zgodnie z dyspozycją art. 135 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1369).

Wyrok NSA z 5.12.2017 r., II OSK 969/17

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Omyłka w numerze działki w decyzji
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny