Ogłoszenie upadłości podatnika a bieg terminu przedawnienia płatności podatku dochodowego od osób prawnych do 31.12.2015 r.

A A A

W stanie prawnym obowiązującym do 31.12.2015 r. ogłoszenie upadłości podatnika po upływie terminu płatności podatku dochodowego od osób prawnych, a przed końcem roku kalendarzowego, w którym upływał termin płatności tego podatku, nie skutkowało przerwaniem biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 3 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej jako: OrdPodU) – wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Stan faktyczny

W 2012 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w W. określił „E.” S.A. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w W. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Odnosząc się do zarzutów związanych z przedawnieniem wskazał, że bieg terminu został przerwany, z uwagi na wydane w 2007 r. postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości „E.” S.A. z możliwością zawarcia układu. W ocenie organu, termin przedawnienia zaczął biec na nowo od dnia uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego.

Orzeczenie WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. uznając, że nie może dojść do przerwania biegu terminu przedawnienia przed jego rozpoczęciem. Bieg terminu przedawnienia rozpoczął się 1.1.2008 r., zaś ogłoszenie upadłości nastąpiło w 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok stwierdzając, że bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony mógł żądać zaspokojenia roszczenia, zatem okres pięcioletni, o którym mowa w art. 70 § 1 OrdPodU, rozpoczyna się pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym upłynął termin płatności podatku. W rezultacie wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości „E.” S.A. po upływie terminu płatności podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 r., skutecznie przerwało bieg trwającego już przedawnienia. WSA w Warszawie, podkreślając związanie wykładnią NSA, oddalił skargę jako niezasadną. Wyrok ten został uchylony z powodu uchybień formalnych przy wyznaczaniu składu orzekającego. Orzekając ponownie WSA w Warszawie uchylił w całości decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W., nie uwzględnił jednak zarzutu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Zagadnienie prawne

Rozpoznający skargi kasacyjne „E.” S.A. i organu NSA postanowił przedstawić do rozpoznania składowi 7 sędziów NSA zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: „Czy w stanie prawnym obowiązującym przed 1.1.2016 r. ogłoszenie upadłości podatnika po upływie terminu płatności podatku dochodowego od osób prawnych, a przed końcem roku kalendarzowego, w którym upływał termin płatności tego podatku, skutkowało przerwaniem biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 3 OrdPodU?”.

Zgodnie z pierwszym z prezentowanych w orzecznictwie stanowisk, bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego rozpoczyna się z dniem, w którym upływa termin płatności zobowiązania (zob. wyrok NSA z 6.12.2016 r., II FSK 3678/14, Legalis; wyrok z 13.12.2017 r., I GSK 2205/15; wyrok NSA z 25.1.2017 r., I FSK 1877/16, Legalis). Natomiast drugi pogląd zakłada, że bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego rozpoczyna się pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego. W konsekwencji, zdarzenia, które według przepisów OrdPodU powodują zawieszenie bądź przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, zaistniałe w okresie pomiędzy terminem płatności podatku a 31 grudnia tego roku, nie zawieszają bądź nie przerywają biegu terminu przedawnienia, gdyż nie zaczął on jeszcze biec (zob. wyrok NSA z 2.12.2010 r., II FSK 1433/09, Legalis; wyrok WSA w Warszawie z 21.5.2012 r., III SA/Wa 2422/11, Legalis).

Uchwała NSA

W uzasadnieniu uchwały NSA podkreślił historyczny charakter tej problematyki. Od 1.1.2016 r., czyli wejścia w życie art. 70 § 3a OrdPodU, jeżeli ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 70 § 3 OrdPodU, nastąpiło przed rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego. Jeżeli jednak ogłoszenie upadłości nastąpiło przed wejściem w życie tej regulacji, do przedawnienia zobowiązań podatkowych powstałych przed 1.1.2016 r. stosuje się przepisy w brzmieniu obowią­zującym dotychczas. Naczelny Sąd Admi­nistracyjny uznał, że zarówno z wykładni literalnej, jak i systemowej wynika, że w stanie prawnym obowiązującym przed wejściem w życie art. 70 § 3a OrdPodU, przepis art. 70 § 3 OrdPodU nie dawał normatywnej podstawy do przyjęcia, iż ogłoszenie upadłości podatnika powodowało przerwanie biegu terminu przedawnienia w stosunku do zobowiązań, których termin płatności mijał w roku, w którym ogłoszono tę upadłość.

Uchwała NSA z 3.6.2019 r., II FPS 1/19

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ogłoszenie upadłości podatnika a bieg terminu przedawnienia płatności podatku dochodowego od osób prawnych do 31.12.2015 r.
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny