Odszkodowanie z tytułu szkód powstałych na skutek przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej

A A A

Wypłata posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, odszkodowania z tytułu rekultywacji gruntów lub odszkodowania z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych lub drzewostanie w wyniku prowadzenia na tych gruntach inwestycji, dotyczących budowy nowych urządzeń infrastruktury technicznej, lub przebudowy polegającej na umieszczeniu nowych urządzeń w miejsce starych, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1509; dalej jako: PDOFizU) – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Stan faktyczny

„E.” S.A. zwróciła się o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. We wniosku wskazano, że w następstwie realizowanych przez spółkę przedsięwzięć dochodzi do przebudowy istniejących przewodów lub urządzeń linii dystrybucyjnych i przesyłowych, w wyniku czego zastępowane są one nowymi, często o innych parametrach technicznych i użytkowych.

W związku z tym zwrócono się o wyjaśnienie: „Czy wypłata posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, odszkodowania z tytułu rekultywacji gruntów lub odszkodowania z tytułu szkód powstałych w uprawach rolnych lub drzewostanie w wyniku prowadzenia na tych gruntach inwestycji, dotyczących przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej, bez względu na to, czy dochodzi do zmiany lokalizacji stanowiska słupowego korzysta ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 120 PDOFizU, i w związku z tym na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?”.


W ocenie „E.” S.A. wypłata odszkodowania korzysta ze zwolnienia. Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 120 PDOFizU, wolne od podatku dochodowego są m.in. odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu ustanowienia rekultywacji gruntów, szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie – w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204; dalej jako: GospNierU). Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z wyżej wskazanym przepisem rozumie się m.in. wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Z uwagi na brak definicji legalnej pojęcia „budowa” w PDOFizU, zdaniem „E.” S.A., należy kierować się wykładnią językową i nadać mu znaczenie możliwie najbliższe potocznemu rozumieniu danego wyrazu lub zwrotu. Zdaniem „E.” S.A. bez znaczenia pozostaje administracyjnoprawna kwalifikacja inwestycji oraz to, czy inwestor ją nazwał budową, modernizacją czy rekonstrukcją.

Organ podatkowy uznał stanowisko „E.” S.A. za nieprawidłowe. Wskazał, że skoro PDOFizU nie zawiera definicji terminu „budowa”, to trzeba się posiłkować definicją zawartą w ustawie z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1202). W rezultacie organ stwierdził, że pojęcie budowy, określonych w art. 143 ust. 2 GospNierU, urządzeń infrastruktury technicznej oznacza zarówno wybudowanie nowego obiektu i jego rozbudowę, a także odbudowę i nadbudowę. W zakresie budowy nie mieści się natomiast remont, przebudowa, montaż, które są robotami budowlanymi, a pojęcia te w sposób wystarczający i pełny określają sytuację, w której mamy do czynienia z ulepszeniem już istniejącego obiektu budowlanego, jak w tej sprawie. W rezultacie odszkodowanie wypłacone w związku ze szkodami powstałymi na skutek prowadzenia tego typu prac stanowi przychód, który należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 PDOFizU.

Stanowiska WSA i NSA

Po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa, „E.” S.A. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Skarżąca zaznaczyła, że pytanie dotyczyło kwestii objęcia zwolnieniem odszkodowań, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 lit b i c PDOFizU, gdy dochodzi do wybudowania całkowicie nowej infrastruktury lub nowej infrastruktury w miejsce starej. Sąd oddalił skargę podatniczki uznając, że opisane we wniosku działania mają charakter przebudowy, która nie mieści się w pojęciu budowy, tylko w pojęciu „roboty budowlane”, które nie zostały wymienione w przepisie art. 143 ust. 2 GospNierU. Sąd podkreślił, że w świetle zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 120 PDOFizU nie bez znaczenia jest administracyjnoprawna kwalifikacja inwestycji oraz to, jak inwestor tę inwestycję nazwał. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 120 PDOFizU nie ma zastosowania do wypłat odszkodowań, jeśli szkody powstały w wyniku prowadzenia inwestycji innej niż budowa.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok sądu I instancji i zaskarżoną interpretację. Stwierdził, że pomimo iż w PDOFizU brak jest definicji budowy, to niewłaściwym jest sięganie do przepisów innych ustaw. Podstawowym rodzajem wykładni przepisów prawa jest bowiem wykładnia językowa. W art. 21 ust. 1 pkt 120 PDOFizU wprowadzono wyjątek od zasady powszechnego obowiązku podatkowego, co oznacza, że należy tę regulację interpretować ściśle, posługując się właśnie regułami wykładni językowej. W uzasadnieniu wskazano, że jedynie ważne powody, których sąd nie dostrzegł w tym przypadku, mogłyby uzasadniać odstąpienie w procesie interpretacji przepisów dotyczących ulg podatkowych od leksykalnego rozumienia poszczególnych zwrotów legislacyjnych (zob. uchwała NSA z 4.12.2012 r., II FPS 3/12, Legalis).

Wyrok NSA z 14.5.2019 r., II FSK 1531/17

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Odszkodowanie z tytułu szkód powstałych na skutek przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny