Odpowiedzialność Skarbu Państwa za błędy sądu

A A A

Sąd Najwyższy uznał, że skoro strona miała możliwość wniesienia skargi kasacyjnej od nieprawomocnego orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wyeliminował błędne orzeczenie, jedynie ekscesy i skrajne błędy sądu niższej instancji mogą wiązać się z odpowiedzialnością odszkodowawczą Skarbu Państwa.

„D.” sp. z o.o. zajmująca się działalnością deweloperską wystąpiła o wydanie pozwolenia na budowę bloków mieszkalnych. Organ I instancji odmówił wydania pozwolenia, organ II instancji je wydał. Sąd administracyjny I instancji uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie, jednak orzeczenie to zostało uchylone przez NSA, który w uzasadnieniu wyroku przedstawił liczne zastrzeżenia co do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Po wydaniu wyroku przez sąd I instancji deweloper wstrzymał przygotowania do realizacji inwestycji. „D.” sp. z o.o. pozwała Skarb Państwa domagając się wypłaty 4 mln zł z tytułu utraconych korzyści. Dowodziła, że z powodu błędów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu do budowy bloków mieszkalnych doszło z 3-letnim opóźnieniem, z powodu którego musiała sprzedawać lokale po obniżonej cenie.

Sądy I i II instancji oraz SN nie uwzględniły żądania dewelopera. Sądy niższych instancji uznały, że o odpowiedzialności Skarbu Państwa można by mówić jedynie w razie stwierdzenia rażącej nieprawidłowości po stronie sądu, jednak w ich ocenie do popełnienia takiej nieprawidłowości nie doszło. Oddalając skargę kasacyjną „D.” sp. z o.o. SN wskazał, że właściciel nieruchomości nie ma możliwości samowolnego zabudowywania jej, konieczne jest uzyskanie pozwolenia od właściwych władz publicznych. Podejmując decyzję o wydaniu pozwolenia na budowę lub jej odmowie jego wydania, organy nie mogą kierować się wyłącznie interesem właściciela nieruchomości, muszą uwzględnić m.in. interesy właścicieli sąsiednich nieruchomości czy uwarunkowania związane z ekologią. Postępowanie nie ogranicza się do jednej decyzji, istnieje bowiem możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia organu do organu II instancji. Również postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie dotyczącej wydania pozwolenia na budowę przewiduje możliwość zaskarżenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd Najwyższy podkreślił, że „D.” sp. z o.o. skorzystała z tego rozwiązania i wniosła skargę kasacyjną do NSA. W rezultacie orzeczenie WSA nie uprawomocniło się na skutek korzystnego dla „D.” sp. z o.o. wyroku NSA. W ocenie SN, aby można było w takim przypadku mówić o nieprawidłowym działaniu sądu, musiałoby dojść do swego rodzaju ekscesu, działania sądu, którego nie można by uznać za sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, stanowiłoby sprzeniewierzenie się pełnionej roli. Natomiast postępowanie w tej sprawie przebiegało jak wiele innych i zakończyło się orzeczeniem korzystnym dla „D.” sp. z o.o.

Wyrok SN z 22.6.2018 r., II CSK 560/17

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za błędy sądu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny