Odpowiedzialność odszkodowawcza sądu w razie uchylenia wyroku

A A A

Sąd Najwyższy uznał, że przyczyną uchylenia orzeczenia sądu nie zawsze jest rażące, oczywiste naruszenie prawa – przesłanka uzasadniająca uwzględnienie powództwa o odszkodowanie za delikt sądu.

„A.” sp. z o.o. prowadzi klub, w którym został zaatakowany Adam B. Ponieważ żaden z pracowników klubu nie zareagował w trakcie bójki, poszkodowany wniósł pozew przeciwko „A.” sp. z o.o., która przegrała sprawę w sądzie I i II instancji. Gdy SN nakazał ponowne rozpoznanie sprawy, oddalono pozew poszkodowanego. Jednocześnie sąd zdecydował się skorzystać z rozwiązania uregulowanego w art. 102 KPC. Na mocy tego przepisu, w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.

Pozwana nie zaskarżyła tego postanowienia, lecz skierowała pozew przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu w W., domagając się zasądzenia odszkodowania na podstawie art. 4171 § 2 KC, zgodnie z którym, jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Odnosi się to również do wypadku, gdy prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zostały wydane na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą. Zgodnie z art. 79 ust. 1 lit. e ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1025), sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej w razie uwzględnienia środka zaskarżenia z powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenia tego naruszenia przez sąd odwoławczy lub SN.

Sądy I i II instancji nie uwzględniły żądania „A.” sp. z o.o., zaś jej skarga kasacyjna została oddalona przez SN. Jak wskazano w uzasadnieniu wyroku, do uchylenia orzeczenia sądu może dojść z wielu powodów, nie zawsze przyczyną jest rażące, oczywiste naruszenie prawa, a ta przesłanka warunkuje zasadność zasądzenia odszkodowania za delikt sądu.

Wyrok SN z 5.11.2015 r., V CSK 122/15

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Odpowiedzialność odszkodowawcza sądu w razie uchylenia wyroku
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny