Ochrona renomowanych znaków towarowych

A A A

Ciężar dowodu w zakresie wykazania jednej z trzech form ingerencji w prawo ochronne na renomowany znak towarowy, czyli prawdopodobieństwa czerpania nienależnych korzyści lub wyrządzenia szkody dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego, spoczywa na uprawnionym z rejestracji wcześniejszego renomowanego znaku towarowego – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Postępowanie przed Urzędem Patentowym

W 2016 r. „H.” sp. z o.o. sp.k. wniosła o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy „Ibuvit C” udzielonego na rzecz „S.” AG, który został przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 5, m.in.: preparaty farmaceutyczne, suplementy diety do stosowania przez ludzi w leczeniu, profilaktyce lub wspomagania leczenia wskazanych chorób. Wnioskodawczyni powołała się na należące do niej wcześniejsze prawa ochronne do znaków towarowych: „ibum”, „IBUM POKONAJ BÓL SZYBKO”, „Ibum forte – najsilniejszy Ibum na rynku” i „JUVIT”, również przeznaczonych do oznaczania towarów ujętych w klasie 5. W ocenie „H.” sp. z o.o. sp.k. sporny znak towarowy powstał poprzez połączenie ze sobą elementów słownych „ibu„ oraz „vit” z należących do niej wcześniejszych znaków towarowych. Jednocześnie stwierdzono, że z uwagi na silnie odróżniający charakter, rozpoznawalność i renomę znaków towarowych z elementem „IBUM”, stosowanie podobnego do nich znaku „Ibuvit C” może przynieść uprawnionemu nienależną korzyść, bez konieczności ponoszenia nakładów na wypracowanie renomy spornego znaku.

Urząd Patentowy oddalił wniosek uznając, że dzięki odmiennym elementom porównywanych znaków są one na tyle zróżnicowane aby dostatecznie eliminować podobieństwo. Obecność w obrocie przeciwstawionych znaków towarowych, przy uwzględnieniu warunków rynku farmaceutycznego oraz uczestników tego rynku, nie kreuje ryzyka wprowadzenia przeciętnego odbiorcy w błąd. Podkreślono, że produkty farmaceutyczne są towarem szczególnym, wymuszającym uwagę odbiorcy przy ich zakupie.

W ocenie organu przedłożone przez wnioskodawcę materiały wskazujące na dużą rozpoznawalność marki IBUM oraz wydatki w kwocie 148 mln zł poniesione na przestrzeni kilku lat na reklamę telewizyjną, radiową oraz prasową potwierdzają renomowany charakter znaku. Organ uznał jednak, że „H.” sp. z o.o. sp.k. nie wykazała, iż rejestracja spornego znaku towarowego przynosi „S.” AG nienależną korzyść lub szkodzi renomie znaków „IBUM” prowadząc do spadku sprzedaży towarów nimi oznaczonych.

Orzeczenie WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę „H.” sp. z o.o. sp.k. Stwierdzono, że elementami dominującym porównywanych znaków towarowych nie są ich cechy wspólne, a brak podobieństwa, pomimo identyczności towarów nimi oznaczanymi, wyklucza możliwość zaistnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia tych towarów. Jak podkreślono, odbiorcami towarów oznaczanych porównywanymi znakami towarowymi są zarówno pracownicy sektora medycznego, jak i pacjenci, a więc konsumenci należycie i dobrze poinformowani, uważni i ostrożni.

Skarżąca zarzucała, że organ zarejestrował znak „Ibuvit C” naruszając art. 132 ust. 2 pkt 3 ustawy z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t. jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1410; dalej jako: PrWłPrzem13 – odpowiednik obecnie obowiązującego art. 1321 ust. 1 pkt 4 PrWłPrzem). Zgodnie z tym przepisem nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego zarejestrowanego lub zgłoszonego z wcześniejszym pierwszeństwem do rejestracji na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli mogłoby to przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. Zdaniem skarżącej, wystarczy istnienie potencjalnej możliwości uzyskania przez zgłaszającego nienależnej korzyści lub prawdopodobieństwo szkodliwości dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego, a nie rzeczywiste zaistnienie zdarzenia. Sąd stwierdził jednak, że choć materiały przedstawione przez skarżącą świadczą o istnieniu renomy na terytorium Polski znaku towarowego „IBUM” wśród odbiorców produktów farmaceutycznych, to „H.” sp. z o.o. sp.k. nie wykazał w żaden sposób okoliczności, które uprawdopodobniałyby czerpanie przez „S.” AG nienależnej korzyści, czy wyrządzenie szkody skarżącej.

Stanowisko NSA

Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy orzeczenie sądu I instancji podzielając ocenę, że porównywane znaki towarowe są niepodobne i nie ma niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd. W uzasadnieniu wyroku wyjaśniono, że dla zastosowania art. 132 ust. 2 pkt 3 PrWłPrzem13 nie jest wystarczające, jak twierdzi skarżąca, że „S.” AG musiała zetknąć się z produktami oznaczonymi renomowanymi znakami „IBUM” przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego do ochrony. Z orzecznictwa TSUE wynika, że uprawniony z rejestracji wcześniejszego renomowanego znaku towarowego powinien przedstawić okoliczności, które pozwoliłyby na uprawdopodobnienie przyszłego, niemającego charakteru hipotetycznego, prawdopodobieństwa czerpania nienależnej korzyści, czy wyrządzenia szkody. Wymaga to wykazania zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak towarowy jest zarejestrowany, będącej konsekwencją używania późniejszego znaku towarowego lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości (zob. wyrok TS z 27.11.2008 r., C-252/07, Legalis). Zatem uprawniony z rejestracji wcześniej zarejestrowanego znaku powinien zatem wykazać, że używanie późniejszego znaku rzeczywiście ingeruje we wcześniejszy renomowany znak towarowy lub że jest prawdopodobne wystąpienie takiej ingerencji w przyszłości. W konsekwencji, nie wystarczy samo przypuszczenie, że używanie późniejszego znaku towarowego może spowodować czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego.

Wyrok NSA z 27.9.2022 r., II GSK 401/19


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ochrona renomowanych znaków towarowych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny