Ocena sytuacji finansowej osoby wnoszącej o przyznanie prawa pomocy a pozostającej w związku małżeńskim

A A A

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że dokonując oceny sytuacji finansowej wnoszącego o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym należy uwzględnić dochody i obciążenie finansowe małżonka pozostającego z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również małżonków mieszkających osobno w warunkach rozdzielności majątkowej, którzy są obowiązani na mocy art. 27 KRO do wspólnego zaspokajania potrzeb rodziny.

Jan M. złożył skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie odpowiedzialności prezesa zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług. Skarżący wniósł również o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym. Wskazał, że nie dysponuje obecnie żadnym dochodem poza zasiłkiem dla bezrobotnych, wszelkie próby podjęcia pracy zarobkowej nie przyniosły rezultatu, zaś posiadane oszczędności przeznaczył na wydatki związane z kilkumiesięcznym dzieckiem. Podkreślił, że ciąży na nim obowiązek alimentacyjny w kwocie 1,6 tys. zł. Skarżący wyjaśnił również, że jego żona otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 5 tys. zł, który przeznaczany jest na utrzymanie dwójki dzieci oraz pokrycie bieżących wydatków, w tym na spłatę kredytów w kwocie 2 tys. zł. Jan M. od pół roku ma problemy ze zdrowiem, miesięczne wydatki na lekarstwa wynoszą 400 zł.

Referendarz sądowy odmówił skarżącemu przyznania pomocy we wnioskowanym zakresie. Z zestawienia przedstawionych przez niego kwot wynika, że zadeklarowane wydatki przewyższają uzyskiwany dochód, a różnicy tej skarżący nie wyjaśnił. W sprzeciwie Jan M. wskazał, że obecnie mieszka w jednym budynku z żoną i dziećmi, jednak nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego. Prowadzi odrębną gospodarkę finansową i pozostaje z żoną w rozdzielności majątkowej.

WSA w Warszawie odmówił uwzględnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy. W ocenie sądu, z uwagi na fakt, że przy deklarowanej kwocie wspólnych z małżonką dochodów wydatki miesięczne przekraczają w sposób znaczący wskazany przez skarżącego dochód. W tych okolicznościach brak jest możliwości ustalenia źródeł finansowania wszystkich wydatków, zwłaszcza że skarżący oświadczył, iż jest bezrobotny i nie osiąga żadnych stałych dochodów oraz nie posiada zgromadzonych oszczędności. Ustalenia te nasuwają wątpliwość co do rzeczywistej sytuacji majątkowej skarżącego i rzeczywistych źródeł finansowania wydatków.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie skarżącego. Jak podkreślono, ochrona prawa do sądu, którą ma realizować instytucja prawa pomocy, przysługuje tym wnioskodawcom, którzy wykażą istnienie przesłanek określonych w art. 246 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 270), poprzez wyczerpujące i rzetelne przedstawienie swojej sytuacji materialnej. Uchylenie się od przedłożenia dokumentów i oświadczeń umożliwiających poczynienie stosownych ustaleń w ww. zakresie stanowi przeszkodę wykluczającą przyznanie prawa pomocy. Na żadnym etapie postępowania wpadkowego skarżący nie wyjaśnił jednoznacznie rozbieżności w wydatkach i dochodach jego gospodarstwa domowego, co potwierdza wnioski sądu I instancji odnośnie do niemożności właściwej oceny możliwości płatniczych strony.

NSA podkreślił również, że dochody i obciążenie finansowe osób (z rodziny) pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również małżonków, którzy mieszkają osobno w warunkach rozdzielności majątkowej, ale są zobowiązani na mocy art. 27 KRO do wspólnego zaspokajania potrzeb rodziny, współkształtują sytuację finansową wnioskującego o prawo pomocy (zob. postanowienie NSA z 25.10.2011 r., II FZ 627/11, dostępne na: orzeczenia.nsa.gov.pl). Już tylko z tych względów argumentacja skarżącego sugerująca trudności w uzyskaniu od małżonki środków na pokrycie kosztów postępowania nie może zostać uwzględniona. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w sprzeciwie od postanowienia referendarza wskazano na pomoc finansową uzyskiwaną od małżonki, dlatego twierdzenie w zażaleniu, że takiej pomocy brak, budzi zastrzeżenia.

Postanowienie NSA z 4.8.2014 r., I FZ 247/14

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ocena sytuacji finansowej osoby wnoszącej o przyznanie prawa pomocy a pozostającej w związku małżeńskim
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny