Ocena postępowania aplikanta adwokackiego a wpis na listę radców prawnych

A A A

Wniesienie sprzeciwu przez Ministra Sprawiedliwości pozbawia uchwałę o wpisie na listę radców prawnych skutku prawnego. Minister Sprawiedliwości rozważając zasadność wniesienia sprzeciwu władny jest do ustalenia, czy zostały spełnione wszystkie przesłanki wymagane do dokonania wpisu, określone w art. 24 i 25 ustawy z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t. jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65).

Minister Sprawiedliwości sprzeciwił się wpisowi Pawła T. na listę radców prawnych OIRP w K. Paweł T. złożył wniosek o uchylenie powyższej decyzji w trybie art. 154 § 2 KPA, jednak Minister Sprawiedliwości odmówił uchylenia decyzji, a po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy podtrzymał swoje stanowisko. Minister Sprawiedliwości odmówił wnioskodawcy waloru nieskazitelności charakteru i stwierdził, że nie daje on rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego. Jak wyjaśniono, Paweł T. po roku od wpisu na listę aplikantów adwokackich został z niej skreślony na skutek stwierdzenia nieprzydatności do zawodu adwokata. Paweł T. nadal posługiwał się tytułem aplikanta i wykonywał czynności zastrzeżone dla adwokata i radcy prawnego. Bezprawnie posługując się tytułem aplikanta podczas reprezentowania klientów Paweł T. działał nie tylko wbrew interesom klientów, dodatkowo wprowadzając ich w błąd, ale także przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Za naganny uznano również fakt niepoinformowania Rady OIRP w K. o odbywanej aplikacji adwokackiej i związanych z nią okolicznościach oraz zatajenie faktu prowadzenia postępowania dyscyplinarnego. Paweł T. we wniosku o wpis na listę radców prawnych wprost wskazał, że nie zakończyło się, ani się nie toczy przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Pawła T. W orzecznictwie sądowym i literaturze przyjmuje się, że „rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu radcy Prawnego” to zespół cech osobistych charakteru i zachowań, składających się na wizerunek osoby zaufania publicznego, na której nie ciążą żadne zarzuty podważające jej wiarygodność. Składają się na nią cechy charakteru i dotychczasowe zachowanie osoby pragnącej zostać radcą prawnym. Wyrażenie ustawowe „dotychczasowe zachowanie” oznacza zaś postępowanie osoby ubiegającej się o wpis na listę radców prawnych, do czasu wpisania na tę listę i to takie zachowanie, postępowanie, odpowiadające ocenom moralnym i etycznym, gwarantujące właściwe wykonywanie zawodu radcy prawnego. Sąd zauważył, że skarżący w trakcie ubiegania się wpis oświadczył m.in., że nie jest karany sądownie ani dyscyplinarnie. W ocenie WSA w Warszawie tego rodzaju zachowania nie sposób uznać za inne od określonego w zaskarżonej decyzji.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Pawła T. Rozpoznana przez sąd I instancji sprawa, na etapie postępowania administracyjnego zainicjowana została wnioskiem o zmianę decyzji o sprzeciwie złożonym w oparciu o art. 154 KPA. Istota postępowania prowadzonego w trybach nadzwyczajnych określonych w art. 154 KPA sprowadza się do zbadania czy w ustalonych okolicznościach faktycznych i prawnych dotychczasowej decyzji, zostały spełnione szczególne przesłanki wymienione w tych przepisach, czy interes społeczny lub słuszny interes strony przemawiają za zmianą lub uchyleniem decyzji. Oznacza to, że organ administracji rozpoznając sprawę w trybie określonym w art. 154 KPA nie jest uprawniony do ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy lecz winien dokonać jej analizy jedynie pod kątem zbadania dwóch przesłanek jakimi są interes społeczny lub słuszny interes strony. Dla skutecznego zwalczenia poglądu organu, a następnie stanowiska sądu I instancji, jeżeli ten oddalił skargę, konieczne jest zatem wykazanie, że w sprawie zachodziły przesłanki określone w art. 154 § 1 KPA, a najpierw organ, a następnie sąd z naruszeniem tego przepisu uznał, że one nie występują. Tymczasem w rozpoznawanej skardze kasacyjnej żaden z jej zarzutów nie obejmuje naruszenia art. 154 § 1 KPA.

Wyrok NSA z 22.5.2015 r., II GSK 2712/14

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ocena postępowania aplikanta adwokackiego a wpis na listę radców prawnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny