Obowiązek zamieszczenia numeru NIP lub PESEL uzależniony od daty wszczęcia postępowania

A A A

1. Nadając klauzulę wykonalności orzeczeniom sądów lub referendarzy sądowych wydanym w postępowaniach wszczętych przed 7.7.2013 r. oraz ugodom sądowym zawartym w postępowaniach wszczętych przed tym dniem, w treści klauzuli wykonalności nie wskazuje się informacji objętych treścią § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 5.4.2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności (Dz.U. z 2012 r. poz. 443 ze zm.; dalej jako: rozporządzenie).

2. Sąd Najwyższy odmawia podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

Bank A. wystąpił o uzupełnienie numerem PESEL klauzuli na nakazie zapłaty na jego rzecz. Po odmowie uwzględnienia wniosku Banku A., rozpoznający jego zażalenie na postanowienie referendarza sądowego sąd zwrócił się do SN o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego o następującej treści: „Czy od 14.8.2013 r., nadając klauzulę wykonalności orzeczeniu sądu bądź referendarza sądowego, które zostało wydane w sprawie wszczętej przed 7.7.2013 r., należy – zgodnie z § 21 rozporządzenia – w treści klauzuli wykonalności wskazywać numer PESEL lub NIP wierzyciela i dłużnika będącego osobą fizyczną, jeżeli są oni obowiązani do jego posiadania lub posiadają go nie mając takiego obowiązku, lub numer w KRS, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP wierzyciela i dłużnika niebędącego osobą fizyczną, którzy nie mają obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli są oni obowiązani do jego posiadania? oraz: czy brak wskazania w treści klauzuli wykonalności odpowiednich numerów identyfikujących wierzyciela i dłużnika, o których mowa w § 21 rozporządzenia, podlega usunięciu w drodze sprostowania, czy w drodze uzupełnienia postanowienia?”.

Jak wskazano w uzasadnieniu pytania prawnego, zgodnie z art. 126 § 2 KPC, w brzmieniu obowiązującym od 7.7.2013 r., gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania. W ustawie nowelizującej wyraźnie wskazano, że obowiązek podania wymienionych danych dotyczy jedynie spraw, w których postępowanie zostało wszczęte od 7.7.2013 r. Problem jakie dane zamieszczać w przypadku wniosków o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym w postaci orzeczeń sądowych wydanych przed tym dniem, nie został uregulowany.

Sąd Najwyższy uznał, że obowiązek wskazania danych takich jak PESEL, NIP, numer w KRS przy nadawaniu klauzuli wykonalności orzeczeniom sądów lub referendarzy sądowych dotyczy jedynie tych orzeczeń, które zostały wydane od 7.7.2013 r.

Uchwała SN z 30.5.2014 r., III CZP 22/14

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Obowiązek zamieszczenia numeru NIP lub PESEL uzależniony od daty wszczęcia postępowania
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny