Milczenie podmiotu, do którego wpłynął wniosek o udzielenie informacji publicznej jako bezczynność

A A A

Podmiot, który uznaje, że nie jest zobowiązany do udzielenia informacji publicznej powinien o tym poinformować wnioskodawcę uzasadniając powody takiego rozstrzygnięcia. Brak odpowiedzi na wezwanie do udzielenia informacji publicznej oznacza bezczynność, która może się wiązać z nałożeniem na ten podmiot grzywny przez sąd administracyjny.

Stan faktyczny

„A.”< sp.j. zwróciła się do Szpitala Miejskiego w T. z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie umowy zawartej pomiędzy „B.” sp. z o.o. a Szpitalem Miejskim w T. dotyczącej odbioru i przechowywania zwłok. Odpowiedź na wniosek, złożona po terminie określonym w art. 13 ust. 1 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.; dalej jako: DostInfPubU), zawierała jedynie prośbę o sprecyzowanie wniosku.

„A.”< sp.j. wniosła skargę na bezczynność Szpitala Miejskiego w T., ten jednak nie przekazał jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, mimo wymierzenia mu grzywny z uwagi na niewywiązanie się z obowiązków wynikających z art. 54 § 2 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.).

Wyrok WSA

Sąd I instancji po rozpoznaniu sprawę na podstawie odpisu skargi stwierdził bezczynność Szpitala Miejskiego w T., zobowiązał go do załatwienia wniosku skarżącej uznając, że bezczynność nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa i wymierzył mu grzywnę w wysokości 1 tys. zł. Sąd za irrelewantne uznał twierdzenia, że Szpital nie znajduje się w kręgu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej, zaś wnioskodawczyni nie wykazała interesu publicznego w udostępnieniu informacji, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i nie podlega udostępnieniu. W uzasadnieniu wyroku wyjaśniono, że jeśli podmiot stwierdza, iż nie jest zobowiązany do udostępniania informacji publicznej powinien wydać rozstrzygnięcie, w którego uzasadnieniu przedstawi swoje stanowisko, wskazując podstawę prawną i faktyczną odmowy udzielenia informacji publicznej. W rozpoznawanej sprawie doszło do bezczynności Szpitala, gdyż w terminie przewidzianym w art. 13 ust. 1 DostInfPubU, ani nie udzielił wnioskodawczyni żądanych przez nią informacji, ani nie odmówił ich udostępnienia w przewidzianym prawem trybie, co umożliwiłoby zaskarżenie rozstrzygnięcia i weryfikację stanowiska stron w toku postępowania sądowoadministracyjnego.

Stanowisko NSA

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Szpitala Miejskiego w T. podkreślając, że prawo dostępu do informacji publicznej zagwarantowane jest w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP. Każdy może się zwrócić o udostępnienie informacji publicznej, przy czym wnioskodawca może nie wiedzieć, że żądana informacja nie ma charakteru informacji publicznej lub podmiot, do którego się zwrócił nie jest zobowiązany do jej udzielenia. Z charakteru prawa do informacji publicznej wynika, że podmiot, który nie jest zobowiązany do udzielenia informacji powinien o tym powiadomić wnioskodawcę, ponieważ taka reakcja pozwala mu na dalsze poszukiwanie informacji poprzez zwrócenie się do podmiotu właściwego. Natomiast ignorowanie wniosku powoduje, że podmiot do którego zwrócił się wnioskodawca pozostaje w bezczynności w przedmiocie udostępnienia informacji.


Jednocześnie NSA podkreślił, że wbrew zarzutom skargi kasacyjnej, sąd I instancji nie przesądził, iż Szpital jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, czy też że informacje, których domagano się we wniosku, nie podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorcy. W zaskarżonym wyroku określono jedynie obowiązki podmiotu, do którego wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej związane z udzieleniem odpowiedzi na ten wniosek.

Wyrok NSA z 29.4.2020 r., I OSK 2843/19


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Milczenie podmiotu, do którego wpłynął wniosek o udzielenie informacji publicznej jako bezczynność
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny