Lakoniczne motywy wyroku jako przyczyna jego uchylenia

A A A

Brak wyjaśnienia w uzasadnieniu wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego podstawy prawnej zajętego przez sąd stanowiska skutkuje uchyleniem zaskarżonego orzeczenia – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Rada Miasta P. uchwałą wydaną w 2013 r. na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 647), przyjęła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta P. stanowiące zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą z 1998 r. „D.” sp. z o.o. wniosła do WSA w Warszawie skargę na wskazaną uchwałę wnosząc o stwierdzenie jej nieważności. Jak argumentowano w skardze, w Studium nie uwzględniono uwarunkowań wynikających z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu oraz stanu prawnego gruntów. Konsekwencją tego jest sprzeczność Studium ze stanem faktyczno-prawnym nieruchomości skarżącej, na której od lat funkcjonuje zakład produkcyjny, którego obiekty budowlane i urządzenia techniczne przekraczają nowo ustalone normy dotyczące maksymalnej wysokości zabudowy, co prowadzić będzie do sytuacji, w której nowo uchwalone Studium już w momencie podejmowania uchwały go dotyczącej jest nieaktualne. Skarżąca kwestionowała również włączenie części działek do obszaru działek o dominującej funkcji mieszkaniowej rodzinnej i do obszaru zieleni. Działki, na których zlokalizowana była zabudowa gospodarcza służąca obsłudze terenu produkcyjnego, sąsiadują z terenami, które są zagospodarowane i wykorzystywane jako tereny produkcyjne od co najmniej 1872 r. Z drugiej zaś strony sąsiadują z osiedlem domków jednorodzinnych, których budowa rozpoczęła się w 1996 r. W ocenie skarżącej, takie przeznaczenie działek narusza zasadę dobrego sąsiedztwa poprzez niedostosowanie funkcji nowego obiektu do funkcji obiektów już istniejących.

W odpowiedzi na skargę organ uznał, że zaskarżoną uchwałą nie naruszono ani interesu prawnego, ani uprawnienia skarżącej, ani także obiektywnego porządku prawnego, a Studium zostało opracowane w granicach władztwa planistycznego przysługującego gminie w którego ramach Rada Miasta kształtuje i prowadzi politykę przestrzenną na obszarze gminy. Samo sprzeciwianie się rozwiązaniom przyjętym w Studium, które nie są zgodne z oczekiwaniami właściciela nieruchomości, nie wystarczy do uznania, że doszło do naruszenia jego interesu prawnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę. Stosownie do treści art. 101 ust. 1 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591), każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Sąd podkreślił, że z uwagi na zakres i szczegółowość ustaleń dokonywanych w części tekstowej i graficznej studium, ustalenia studium w bezpośredni sposób determinują istotną część normatywnych skutków planu miejscowego wobec wykonywania prawa własności nieruchomości. Sąd wskazał, że projektując w Studium przeznaczenie terenu spornych działek, gmina wpłynęła niewątpliwie na zakres uprawnień skarżącej do korzystania z nic, jednakże w sposób nie wykraczający poza zakres uprawnień przyznanych przez prawo. W konsekwencji, skarżąca nie może skutecznie zakwestionować zaskarżonej uchwały.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania WSA w Warszawie. W ocenie NSA, analiza uzasadnienia wyroku sądu I instancji nie daje możliwości ustalenia, jaka była podstawa prawną stanowiska sądu. Ma to tym większe znaczenie, że sąd przyjął inne niż dominujące w orzecznictwie stanowisko, co do regulowania kwestii zastrzeżonych ustawowo dla planu w studium.

Wyrok NSA z 27.11.2015 r., II OSK 781/14

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Lakoniczne motywy wyroku jako przyczyna jego uchylenia
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny