KPC - usprawnienie i racjonalizacja przebiegu postępowania

A A A
20 marca 2007

Celem ustawy z 16.11.2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw jest usprawnienie i racjonalizacja przebiegu postę­powania cywilnego, w szczególności postępowania w sprawach gospodarczych, a w kon­sekwencji przyspieszenie merytorycznego rozpoznawania tych spraw, m.in. poprzez skrócenie w toku procesu tzw. etapów pośrednich, oddzielających żądanie ochrony prawnej zgłoszone w powództwie od jego merytorycznego rozpoznania przez sąd, co w konsekwencji ma skrócić czas oczekiwania przedsiębiorców na ostateczne rozstrzygnięcie.

 

Powyższe założenia ustawodawca zamierza zrealizować w szczególności poprzez zmiany legislacyjne rozszerzające i ujednolicające w całym postępowaniu zasady prekluzji dowodowej. Dodatkowym zaostrzeniem zasady prekluzji dowodowej jest wprowadzenie (poprzez dodanie do art. 47912 § 1 zd. 2 KPC) dwutygodniowego terminu na podanie dalszych twierdzeń i dowodów na ich poparcie nie zamieszczonych w pozwie. Dwutygodniowy termin liczony będzie od momentu, gdy powołanie ich stało się możliwe lub od chwili, w której wynikła potrzeba ich po­wołania. Ponadto, na stronie powodowej spoczywać będzie obowiązek wykazania, że powołanie ich w pozwie nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później oraz że termin ten został zachowany.

 

Natomiast w myśl nowego rozwiązania legislacyjnego zawartego w art. 47912 § 3 KPC, niedołączenie do pozwu odpisów dokumentów wymaganych przez § 2 wskazanego przepisu nie będzie już uznane jako brak formalny, który może zostać usunięty w trybie art. 130 KPC, lecz skutkować będzie zwrotem pisma bez wzywania do uzupełnienia lub poprawienia – jeśli składał je fachowy pełnomocnik, w przypadku zaś samodzielnie występującej strony w procesie nastąpi zwrot ze wskazaniem braków formalnych oraz pouczeniem jakie skutki wystąpią w przypadku jego ponownego wniesienia w terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma, o którym to terminie sąd nie będzie mógł pouczyć strony, gdyż ustawodawca nie przewiduje takiej możliwości.

 

Dz.U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1699

 

 

O ostatniej nowelizacji postępowania gospodarczego w „Monitorze Prawniczym”:

 

- M. Snitko-Pleszko, Kodeks postępowania cywilnego po nowelizacji – tabela porównawcza z komentarzem, dodatek do MoP Nr 5/2007

 

- M. Osowska-Grzelak, Postępowanie w sprawach gospodarczych na tle ogólnego procesu rozpoznawczego w świetle nowelizacji KPC z 16.11.2006 r., MoP Nr 5-6/2007

 

- B. Draniewicz, Pojęcie „sprawy gospodarczej” po nowelizacji KPC, MoP Nr 3/2007

 

- M. Osowska-Grzelak, Wybrane odrębności proceduralne postępowania w sprawach gospodarczych na tle ogólnego procesu rozpoznawczego, MoP Nr 22–23/2006

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
KPC - usprawnienie i racjonalizacja przebiegu postępowania
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny