Koszty zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

A A A

W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych o należności z tytułu składek i wysokości zadłużenia stawkę wynagrodzenia radcy prawnego ustala się na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 265; dalej jako: TRadR) – wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

Stan faktyczny

A.S. prowadził działalność gospodarczą. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że przedsiębiorca nie uiszczał składek na ubezpieczenia społeczne w prawidłowej wysokości i wydał decyzję określającą kwotę zaległości na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Sąd oddalił odwołanie przedsiębiorcy zasądzając na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 180 zł. Organ wniósł zażalenie na postanowienie w zakresie kosztów wskazując, że należna kwota powinna zostać zasądzona na podstawie § 2 TRadR. Podstawę orzeczenia sądu stanowił § 9 ust. 2 TRadR, zgodnie z którym minimalna stawka opłat za czynności radcowskie w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego oraz w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym jest określona kwotowo i wynosi 180 zł. Wnoszący zażalenie dowodził, że sprawa będąca przedmiotem sporu nie jest sprawą ani o świadczenia, ani o podleganie ubezpieczeniom, tylko sporem o konkretną kwotę, będącą wartością przedmiotu sprawy, w rezultacie zwrot kosztów zastępstwa procesowego powinien wynieść 3600 zł, a nie 180 zł.

Pytanie prawne

Sąd II instancji przedstawił Sądowi Najwyższemu pytanie prawne o następującej treści: „Czy sprawy o należności z tytułu nieopłaconych składek i wysokość zadłużenia mieszczą się w kategoriach spraw wymienionych w § 9 ust. 2 TRadR, czy też są sprawami o charakterze majątkowym, niemieszczącymi się w kategoriach spraw wymienionych w § 9 ust. 2 TRadR, w których stawkę wynagrodzenia radcy prawnego ustala się w oparciu o § 2 TRadR, tj. uwzględniając wartość przedmiotu sprawy?”.

Stanowisko SN

Sąd Najwyższy stwierdził, że sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych o należności z tytułu składek i wysokość zadłużenia nie zostały objęte w § 9 ust. 2 TRadR. W rezultacie w tego rodzaju sprawach stawkę wynagrodzenia radcy prawnego ustala się na podstawie § 2 TRadR uwzględniając wartość przedmiotu sporu. W uzasadnieniu podkreślono, że za taką interpretacją przemawia nie tylko wykładnia językowa. Należy bowiem wziąć pod uwagę fakt, że stronami sporów w sprawach wymienionych w § 9 ust. 2 TRadR są osoby fizyczne, które niejednokrotnie nie mogą sobie pozwolić na przeznaczenie wysokich kwot na pomoc prawną i ryzyko zasądzenia wysokich kwot na rzecz drugiej ze stron. Natomiast w przypadku spraw dotyczących wysokości zadłużenia z tytułu składek odwołania są składane przez płatników, którzy często są profesjonalistami prowadzącymi działalność gospodarczą lub instytucjami publicznymi.

Uchwała SN z 3.10.2019 r., III UZP 9/19

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Koszty zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny