Konsekwencje wydania wyroku po śmierci uczestnika postępowania

A A A

Wydanie orzeczenia sądu po śmierci uczestnika postępowania nie jest przesłanką wznowienia postępowania sądowego, jeśli w chwili orzekania sąd nie posiada wiedzy o tym fakcie – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ewa M. i Jerzy M. złożyli skargę o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA z 2000 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Gospodarki Komunalnej odmawiającej przyznania dotychczasowym właścicielom prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej. Skarżący wnieśli o uchylenie wskazanego wyroku i merytoryczne rozpoznanie sprawy. W uzasadnieniu wskazano, że stroną postępowania sądowego zakończonego w 2000 r. był m.in. ich ojciec Wiesław M., który zmarł 16.9.2000 r., czyli kilka dni przed wydaniem wyroku. Wyrok wraz z uzasadnieniem skierowano do nieżyjącego Wiesława M. Spadek po nim nabyli: żona Grażyna M. oraz dzieci – Ewa M. i Jerzy M. Właścicielem nieruchomości objętej wyrokiem z 2000 r. był dziadek skarżących. W 2011 r. przeczytali oni w prasie informację o możliwości ubiegania się o odszkodowanie za nieruchomości położone w atrakcyjnym punkcie Warszawy. Zainteresowali się więc losami nieruchomości, której właścicielem był ich dziadek i dowiedzieli się wówczas o wyroku z 2000 r. Jako podstawę wznowienia wskazano brak zdolności sądowej i procesowej po stronie Wiesława M., który w chwili wydania wyroku nie żył oraz naruszenie prawa skutkujące niemożnością działania w sprawie spadkobierców zmarłego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę o wznowienie postępowania sądowego. Jak wskazano, skarżący nie brali udziału w postępowaniu sądowym zakończonym wyrokiem w 2000 r. jako spadkobiercy Wiesława M. i nie byli powiadomieni przez sąd o rozprawie i innych czynnościach. Jednak dla zaistnienia przesłanki wznowieniowej jaką jest pozbawienie możności działania, konieczne jest, by było to skutkiem naruszenia przepisów prawa przez sąd lub strony postępowania. W ocenie składu orzekającego, analiza akt postępowania sądowego zakończonego wyrokiem z 2000 r. nie daje podstaw do przyjęcia, że NSA naruszył przepisy prawa procesowego skutkujące pozbawieniem możliwości działania w sprawie przez skarżących. Wiesław M. został prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy poprzedzającej wydanie wyroku, zawiadomienie zostało odebrane przez żonę adresata Grażynę M., która jest spadkobierczynią Wiesława M. W dacie wyrokowania NSA nie miał w ogóle wiedzy o tym, że po zawiadomieniu uczestnika postępowania Wiesława M. o terminie rozprawy ten zmarł. Wobec prawidłowego zawiadomienia uczestnika o terminie rozprawy i braku wiedzy o jego zgonie sąd miał podstawy prawne do przeprowadzenia rozprawy, a po jej zamknięciu do wydania wyroku. Wobec braku wiedzy o zgonie tego uczestnika, sąd nie był obowiązany zawiesić postępowania sądowego, a następnie podjąć zawieszone postępowanie i prowadzić je z udziałem spadkobierców zmarłego. Sąd wskazał również, że odpis wyroku z uzasadnieniem także odebrała żona zmarłego uczestnika Grażyna M., mimo że przesyłka była adresowana do nieżyjącego, i nie poinformowała sądu o fakcie zgonu męża.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną. W jego ocenie, orzekając w 2000 r., sąd nie naruszył przepisów, ponieważ nie miał wiedzy, że uczestnik postępowania zmarł.

Wyrok NSA z 27.5.2014 r., I OSK 2752/12

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Konsekwencje wydania wyroku po śmierci uczestnika postępowania
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny