Kasatoryjne orzeczenie sądu odwoławczego w postępowaniu karnym

A A A

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości, o której mowa w art. 437 § 2 zd. 2 in fine KPK, jako powód uchylenia przez sąd odwoławczy zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, zachodzi wówczas, gdy orzekający sąd I instancji naruszył przepisy prawa procesowego, co skutkowało, w realiach sprawy, nierzetelnością prowadzonego postępowania sądowego, uzasadniającą potrzebę powtórzenia (przeprowadzenia na nowo) wszystkich czynności procesowych składających się na przewód sądowy w sądzie I instancji – wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

Zagadnienie prawne

Prezes Sądu Najwyższego wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały w zakresie zagadnienia:

Jak należy rozumieć przesłankę konieczności przeprowadzenia na nowo przewodu w całości, o której mowa w art. 437 § 2 zd. 2 in fine KPK, jako warunku uchylenia wyroku i przekazania sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, a w szczególności:

1) czy oznacza ona konieczność powtórnego przeprowadzenia wszystkich dowodów w sprawie, czy też wystarczająca jest potrzeba powtórzenia najważniejszych dowodów, rozstrzygających o odpowiedzialności karnej oraz

2) czy potrzeba dokonania ponownej oceny wszystkich dowodów, choćby bez ich ponownego przeprowadzania, uzasadnia przyjęcie tej przesłanki?”.


Uchwała powiększonego składu SN

Podejmując uchwałę SN zwrócił uwagę na konieczność upewnienia się sądu odwoławczego co do istnienia powodu wydania wyroku kasatoryjnego. Jak wyjaśnił, zgodnie z art. 437 § 2 zd. 2 KPK uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania może nastąpić wyłącznie w wypadkach wskazanych w art. 439 § 1, art. 454 lub jeżeli jest konieczne przeprowadzenie na nowo przewodu w całości. Skoro ustawodawca nie odnosi się do powtórzenia dowodów, ale całego przewodu, to chodzi tu o potrzebę ponownego przeprowadzenia czynności w przewodzie sądowym, nie tylko dowodowych, ale i pozadowodowych. Jednocześnie SN podkreślił, że ocena dopuszczalności wydania orzeczenia kasatoryjnego przez sąd odwoławczy powinna być dokonywana pod kątem ustalenia tego, czy przeprowadzone postępowanie sądowe spełniło standard rzetelnego procesu, a nie ograniczać się do badania potrzeby ponownego przeprowadzenia czynności dowodowych i pozadowodowych. Sąd Najwyższy wyjaśnił, że konieczność taka może wynikać z wadliwości przebiegu przewodu sądowego przeprowadzonego przez sąd I instancji spowodowanego naruszeniem przez ten sąd przepisów procesowych. Jako uchybienie powodujące konieczność ponownego przeprowadzenia przewodu SN wskazał również nieprawidłowe przeprowadzenie czynności procesowych innych niż dowodowe. Konsekwencją tego jest przyjęcie, że naruszenie sądu I instancji w zakresie przepisów procesowych, które nie odnosi się do całego przewodu sądowego i skutkuje koniecznością powtórzenia przewodu sądowego jedynie w tej części, której to uchybienie dotyczy, nie uprawnia sądu odwoławczego do wydania orzeczenia na podstawie art. 437 § 2 zd. 2 in fine KPK.

Uchwała SN(7) z 22.5.2019 r., I KZP 3/19


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Kasatoryjne orzeczenie sądu odwoławczego w postępowaniu karnym
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny