Informacja publiczna

A A A

W świetle art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198; dalej jako: InfPublU), przesłanka gospodarowania majątkiem publicznym jest autonomiczna względem wykonywania zadań publicznych dla uznania podmiotu za zobowiązany do udostępniania informacji w trybie InfPublU. Irrelewantne prawnie pozostaje to, że zobowiązany podmiot jest spółką prawa handlowego – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Ewa M. zwróciła się do „P.” sp. z o.o. o udzielenie informacji odnośnie zawartych przez nią umów dotyczących wydzierżawienia terenów, którymi włada na terenie jednej z dzielnic Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem umów zawartych z „N.” sp. z o.o. „P.” sp. z o.o. wskazała, że żądane informacje nie stanowią informacji dostępnych w trybie dostępu do informacji publicznej. Jednocześnie wskazano, że od listopada 2012 r. w Urzędzie m.st. Warszawy działa Centralny Rejestr Umów (CRU), natomiast w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy prezentowany jest wykaz wprowadzonych do tego rejestru umów cywilnoprawnych, zawartych przez komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st. Warszawy. Obowiązek wprowadzania umów cywilnoprawnych do CRU nie dotyczy spółek z udziałem m.st. Warszawy, przedsiębiorstw komunalnych, spółdzielni mieszkaniowych oraz TUW.

Ewa M. wniosła o ponowne rozpatrzenie sprawy, wskazując, że „P.” sp. z o.o. jest spółką ze 100% udziałem m.st. Warszawy, a więc jest osobą prawną m.st. Warszawy i podlega obowiązkowi rejestracji umów w CRU. Ponadto tereny, którymi włada, są terenami, których właścicielem jest m.st. Warszawa i jako takie są ujęte w budżecie miasta. W odpowiedzi „P.” sp. z o.o. podtrzymała swoje stanowisko i odmówiła udzielenia żądanych informacji, gdyż nie stanowią one informacji publicznej. W jej ocenie, nawet jeśli przyjąć, że dane te stanowią informację publiczną, to nie mogłyby zostać udostępnione, bowiem są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę Ewy M. na bezczynność „P.” sp. z o.o. Sąd uznał, że adresat wniosku skarżącej jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej z uwagi na fakt, że Miasto Stołeczne Warszawa posiada całość jej udziałów. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa komunalnego, w jej władaniu znajdują się nieruchomości będące własnością m.st. Warszawy, a więc stanowiące majątek publiczny, także ten fakt kwalifikuje ją do kręgu podmiotów zobowiązanych do udzielenia informacji publicznej. WSA w Warszawie wskazał również, że do wydania decyzji w sprawie dostępu do informacji publicznej obowiązane są nie tylko organy administracji publicznej, podmiotem takim może być również spółka prawa handlowego.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wyjaśniając, że zobowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności osoby prawne, w których jednostki samorządu terytorialnego mają pozycję dominującą w rozumieniu art. 4 pkt 10 ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331). Ponieważ udział m.st. Warszawy przekracza 40%, należy uznać, że ma ono w „P.” sp. z o.o. pozycję dominującą. Ponadto fakt dysponowania majątkiem publicznym przez „P.” sp. z o.o. czyni ją podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej.

Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że umowy najmu zawarte przez spółkę wykonującą zadania publiczne lub gospodarującą mieniem publicznym, zwłaszcza taką której jedynym udziałowcem jest podmiot publiczny, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. c) i d) InfPublU. Zawierają bowiem informację o gospodarowaniu majątkiem publicznym (zob. wyrok NSA z 12.2.2015 r., I OSK 759/14, dostępny na: orzeczenia.nsa.gov.pl). Zagadnienie podmiotu zawierającego umowy pozostaje bez znaczenia dla uznania ich za informację publiczną, jeżeli odnoszą się do sprawy publicznej jaką jest kwestia gospodarowania majątkiem publicznym.

Wyrok NSA z 3.6.2015 r., I OSK 1603/14

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Informacja publiczna
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny