Forma udzielenia gwarancji

A A A
Uchwała SN
Zamieszczenie w fakturze VAT, wystawionej przez przyjmującego zamówienie, adnotacji, że jej podpisanie stanowi potwierdzenie właściwej jakości i kompletności zakupionego towaru oraz podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych z tytułu zakupionych części i wykonanych usług, kształtuje między stronami umowy o dzieło stosunek gwarancji, do którego stosuje się przepisy art. 577 i n. KC. Pojęcie straty w rozumieniu art. 361 § 2 KC obejmuje także wymagalne zobowiązanie poszkodowanego wobec osoby trzeciej – uchwalił Sąd Najwyższy.

 

I. Spółka z o.o. sprzedała w 2002 r. Zdzisławowi Z. ciągnik udzielając rocznej gwarancji. Gdy zepsuła się jedna z części maszyny, sprzedawca po naprawieniu jej i zakończeniu sporów co ceny i charakteru naprawy wydał ciągnik wraz z fakturą VAT opatrzoną datą 8.2.2005 r. Na dokumencie umieszczono adnotację, że wydanie faktury stanowi potwierdzenie właściwej jakości i kompletności zakupionego towaru, ponadto stanowi ona podstawę realizacji uprawnień gwarancyjnych z tytułu zakupionych części i wykonanych usług. Przed upływem roku okazało się, że wymieniona część zepsuła się, zaś sprzedawca, po jej naprawie w serwisie, zażądał zapłaty 36 tys. zł. Zdzisław Z. odmówił twierdząc, że wadliwa część objęta była gwarancją i koszty naprawy obciążają sprzedawcę. Zgodnie z art. 577 KC w wypadku, gdy kupujący otrzymał od sprzedawcy dokument gwarancyjny co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że wystawca dokumentu (gwarant) jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji (zob. wyrok SA w Katowicach z 2.12.2004 r., I ACa 940/04). Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Celem instytucji gwarancji nie jest kreowanie nowego stosunku sprzedaży w wyniku wymiany przedmiotu wadliwego na niewadliwy w ramach wykonywanych obowiązków gwarancyjnych. Po dokonaniu gwarancyjnej wymiany przedmiotu wadliwego na niewadliwy następuje prawna kontynuacja wcześniej ukształtowanego stosunku sprzedaży (zob. wyrok SN z 7.3.2002 r., II CKN 934/99).

 

Nie mogąc odzyskać maszyny, jej właściciel zawiadomił sprzedawcę, że jeśli nie zostanie mu ona wydana lub ewentualnie przydzielony ciągnik zastępczy, będzie zmuszony do wydzierżawienia odpowiedniego sprzętu na koszt spółki. 28.4.2006 r. sprzęt został przekazany właścicielowi, z tym że w protokole z tego zdarzenia sprzedawca oświadczył, iż naprawa została wykonana odpłatnie, zaś właściciel zawarł informację o przeprowadzeniu naprawy w ramach gwarancji.

 

Zdzisław Z. wystąpił do sądu żądając od spółki odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z udzielonej gwarancji. Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom spółki co do charakteru naprawy i zasądził odszkodowanie w żądanej wysokości. Jak wskazano w uzasadnieniu rozstrzygnięcia naprawa wykonana w 2005 r. została wykonana w ramach umowy o dzieło, natomiast druga wynikała z realizacji udzielonej gwarancji.

 

Sąd II instancji stwierdził, że w sprawie występują zagadnienia wymagające rozstrzygnięcia przez SN: „Czy zamieszczenie na fakturze VAT wystawionej przez przyjmującego zamówienie zamawiającemu adnotacji, zgodnie z którą jej podpisanie stanowi potwierdzenie właściwej jakości i kompletności zakupionego towaru i podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych z tytułu zakupionych części i wy­konanych usług, oznacza ukształtowanie między stronami umowy o dzieło stosunku gwarancji, do którego należy stosować per analogiam legis przepisy art. 577 i n. KC, oraz czy pojęcie szkody rzeczywistej (damnum emergens) w rozumieniu art. 361 § 1 KC obejmuje także niezaspokojone przez poszkodowanego zobowiązanie na rzecz osoby trzeciej?”. Na podstawie art. 361 KC zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

 

Sąd Najwyższy uznał, że konsekwencją zamieszczenia w fakturze VAT wzmianki, że jej podpisanie stanowi potwierdzenie właściwej jakości i kompletności zakupionego towaru oraz podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych z tytułu zakupionych części i wykonanych usług, jest powstanie stosunku gwarancji między stronami umowy o dzieło. Ponadto wskazał, że pojęcie straty w rozumieniu art. 361 § 2 KC obejmuje również zobowiązania poszkodowanego wobec osoby trzeciej, o ile są one wymagalne, a więc np. kwotę należną z tytułu dzierżawy sprzętu zastępczego.

 

Uchwała SN z 10.7.2008 r., III CZP 62/08

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Forma udzielenia gwarancji
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny