Doręczenie rozstrzygnięcia organu pocztą zamiast ePUAP-em

A A A

Nie ma normy przewidującej bezskuteczność doręczenia rozstrzygnięcia organu w formie papierowej w sytuacji, gdy istniał obowiązek doręczenia decyzji w formie elektronicznej. Jeżeli doręczenie decyzji nastąpiło do rąk właściwego adresata to nie można uznać, że nie doszło do skutecznego doręczenia decyzji w jeden ze sposobów przewidzianych w KPA – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Postępowanie administracyjne

Burmistrz D. nałożył na „M.” sp. z o.o. karę pieniężną za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Powyższe rozstrzygnięcie zostało doręczone pełnomocnikowi strony drogą elektroniczną. Odwołanie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia zostało wniesione przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej – ePUAP. Pełnomocnik wskazał, że wniesienie odwołania po terminie było spowodowane wadliwie działającą w ostatnim dniu terminu platformą ePUAP. Twierdził, że przed północą na portalu wystąpiła usterka, uniemożliwiająca zaadresowanie pisma ogólnego do organu.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Organ uznał, że „M.” sp. z o.o. nie uprawdopodobniła, iż uchybienie terminu było spowodowane obiektywnymi okolicznościami, za które nie ponosi winy. Choć we wniosku pełnomocnik powołał się na nieprawidłowe działaniu systemu teleinformatycznego, to nie przedstawił żadnych dowodów, które świadczyłoby o zaistnieniu awarii.

Orzeczenie WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę. Zgodnie z art. 58 KPA o przywróceniu terminu decyduje spełnienie łącznie czterech przesłanek, czyli: wystąpienie z wnioskiem o przywrócenie terminu, wniesienie go w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu, jednoczesne dopełnienie czynności, dla której określony był termin oraz uprawdopodobnienie okoliczności, wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu oraz powstanie ujemnych dla strony skutki w zakresie postępowania. W uzasadnieniu podkreślono, że procedowanie w sprawie z wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania uzależnione jest od stwierdzenia, iż nastąpiło skuteczne doręczenie decyzji i termin rozpoczął bieg. W skardze kwestionowano prawidłowość doręczenia rozstrzygnięcia organu I instancji, a na rozprawie pełnomocnik skarżącej nie potrafił powiedzieć kiedy i w jaki sposób otrzymał tę decyzję. Zdaniem Sądu z akt sprawy wynika, że decyzja wysłana została na prawidłowy adres i skutecznie doręczona, zgodnie z art. 391 KPA, na co wskazują urzędowe poświadczenie doręczenia decyzji i oświadczenie pełnomocnika skarżącej zawarte we wniosku o przywrócenie terminu. Jego późniejsze twierdzenia nie znajdują odzwierciedlenia w aktach sprawy.

Sąd wskazał, że to na stronie ubiegającej się o przywrócenie terminu spoczywa ciężar uprawdopodobnienia, że nie ponosi ona winy w uchybieniu terminu. W aktach brak jest jakiegokolwiek dokumentu świadczącego o błędzie w działaniu platformy ePUAP, z powodu którego pełnomocnik skarżącej nie mógł wysłać odwołania w ostatnich minutach 14-dniowego terminu do jego wniesienia. Pełnomocnik bezwzględnie powinien udokumentować tę awarię np. zrzut z ekranu lub zdjęcie niedziałającej strony. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że profesjonalny pełnomocnik prowadzący postępowanie w imieniu swojego klienta musi sobie zdawać sprawę z konieczności dochowania terminów procesowych i tak zorganizować swoją pracę, aby tych terminów dochować.

Stanowisko NSA

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną, w której pełnomocnik skarżącej twierdził, że nie doszło do skutecznego doręczenia mu postanowienia organu II instancji. Złożył on bowiem wniosek o doręczanie wszelkich pism w sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskazał adres skrzynki na elektronicznej platformie usług administracji publicznej – ePUAP. Tymczasem organ przesłał mu pocztą papierowy dokument. Naczelny Sąd Administracyjny uznał jednak, że doręczenie zaskarżonego postanowienia z pominięciem formy elektronicznej nie świadczy o nieskuteczności tej czynności, skarżąca nie wykazała, aby miało to jakikolwiek wpływ na wynik sprawy. Dokonane doręczenie, nie pozbawiło bowiem pełnomocnika skarżącego możliwości skorzystania z przysługujących środków zaskarżenia. Nie ma bowiem przepisu, który nakładałby sankcję bezskuteczności doręczenia rozstrzygnięcia organu w formie papierowej w sytuacji, gdy istniała konieczność doręczenia go w formie elektronicznej. Skoro doręczenie aktu organu administracji nastąpiło do rąk właściwego adresata to nie można twierdzić, że nie doszło do skutecznego doręczenia decyzji w sposób określony w KPA (zob. wyrok NSA z 28.10.2021 r., III FSK 68/21, Legalis). Tak doręczone rozstrzygnięcie, wchodzi do obrotu prawnego, nie prowadzi bowiem do ograniczenia praw strony w zakresie ochrony jej interesów, a w konsekwencji nie stanowi naruszenia przepisów postępowania, które mogłoby mieć istotny wpływ na wynik sprawy (zob. wyrok NSA z 13.12.2019 r., I FSK 1250/17, Legalis; wyrok NSA z 17.7.2019 r., I GSK 46/17, Legalis).

Stanowisko NSA

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko organu i sądu I instancji, że pełnomocnik skarżącej nie uprawdopodobnił, iż uchybienie terminu do wniesienia odwołania nastąpiło bez jego winy. To na nim jako stronie zainteresowanej ciąży obowiązek uwiarygodnienia, że dochował należytej staranności w sprawie a dopełnienie czynności w terminie stało się niemożliwe z powodu trudnej do przezwyciężenia przeszkody, niezależnej od niego i istniejącej przez cały czas, aż do wniesienia wniosku. Skoro pełnomocnik powołał się na nieprawidłowe działanie elektronicznej platformy e-PUAP, to powinien przedstawić dokumenty świadczące o awarii, z powodu której nie mógł wysłać odwołania np. w postaci zrzutu ekranu lub zdjęcia niedziałającej prawidłowo strony. Za niewiarygodne uznano również podniesione dopiero na etapie postępowania sądowego twierdzenia, że z uwagi na problemy techniczne pełnomocnik przesłał odwołanie na adres mailowy Gminy G. Nie przedstawił on bowiem wydruku stosownej wiadomości e-mail wskazującej np. w treści odwołania albo w piśmie przewodnim do niego na trudności w zakresie działania platformy ePUAP.

Wyrok NSA z 3.3.2022 r., II GSK 1813/18


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Doręczenie rozstrzygnięcia organu pocztą zamiast ePUAP-em
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny