Doręczenie pism wspólnocie mieszkaniowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym

A A A

Jeśli kolegialny organ wspólnoty mieszkaniowej uprawniony do jej reprezentacji nie wskazał adresu do doręczeń, sąd nie jest zobowiązany do doręczania pism wszystkim członkom zarządu. Uprawnienie do odbioru pism kierowanych do wspólnoty mieszkaniowej posiada każdy członek zarządu samodzielnie i jest ono niezależne od sposobu reprezentacji wspólnoty mieszkaniowej określonego w art. 21 ust. 2 ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (t. jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1048, dalej: WłLokU) – wynika z postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Postępowanie przed WSA

Trzy Wspólnoty Mieszkaniowe wniosły skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. Sąd odrzucił skargi dwóch z nich z powodu nieuiszczenia wpisu, natomiast Wspólnota Mieszkaniowa „A.” została wezwana do nadesłania 17 odpisów skargi. Pomimo skutecznego doręczenia przesyłki skarżąca w wyznaczony terminie nie uzupełniła braków formalnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił skargę a odpis postanowienia doręczył M.S. – członkowi zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „A.”. Gdy skarżąca wniosła zażalenie, sąd odrzucił również ten środek zaskarżenia stwierdzając, że został wniesiony z uchybieniem ustawowego terminu. Odnosząc się do zarzutu nieprawidłowego doręczenia korespondencji zawierającej odpis postanowienia o odrzuceniu skargi, sąd wyjaśnił, że osoba do której skierowano przesyłkę jest członkiem zarządu skarżącej, co wynika z uchwały i oświadczenia pozostałych członków zarządu. W konsekwencji doręczenie należy uznać za skuteczne, gdyż było wyrazem realizacji prawa członka zarządu do reprezentacji biernej wspólnoty.

Stanowisko NSA

Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał postanowienie sądu I instancji w mocy. W zażaleniu dwie Wspólnoty Mieszkaniowe „A.” i „B.” twierdziły, że w skardze jako adres do doręczeń podano adres R.O. – jednego z członków zarządu wspólnoty, a mimo to przesyłka została doręczona innej osobie. W rezultacie nie można uznać, że termin na wniesienie zażalenia rozpoczął bieg. NSA wskazał, że zgodnie z art. 67 § 5 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 329, dalej: PostAdmU), jeżeli ustanowiono pełnomocnika lub osobę upoważnioną do odbioru pism w postępowaniu sądowym, doręczenia należy dokonać tym osobom. Przepis ten ma charakter obligatoryjny i nie pozwala sądowi na wysyłanie korespondencji wprost do strony z pominięciem pełnomocnika.

Jednak w tej sprawie, wbrew twierdzeniom wnoszących zażalenie, w skardze nie tylko Wspólnota Mieszkaniowa „A.”, ale także żadna z dwóch pozostałych skarżących Wspólnot Mieszkaniowych, nie wskazały pełnomocnika do doręczeń. Z akt sprawy wynika, że również załączniki do skargi nie zawierają żądania określonego sposobu doręczania korespondencji. Dołączono jedynie uchwały wskazujące sposób reprezentacji. Z dokumentów tych wynika, że w skład zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „A.” wchodzą M.S., R.O. i M.L. Pierwszym pismem, jakie wpłynęło do sądu I instancji z podaniem R.O. jako pełnomocnika do doręczeń Wspólnoty Mieszkaniowej „A.” było zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi. Z akt sprawy wynika, że po otrzymaniu tego pisma WSA w Bydgoszczy prawidłowo dalszą korespondencję kierował na adres wskazanego pełnomocnika do doręczeń.

Natomiast poprzednia korespondencja kierowana była na adres M.S. – jednego z członków zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „A.”. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że Zarząd Wspólnoty potwierdził, że ta osoba była w tym czasie członkiem zarządu i nadal pełni tę funkcję. W tej sytuacji nie można uznać, aby doręczenie pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym następowało w sposób nieprawidłowy. Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że jeśli organ wspólnoty mieszkaniowej uprawniony do jej reprezentacji jest organem kolegialnym i nie wskazał pełnomocnika lub adresu do doręczeń, sąd nie jest zobowiązany do doręczania pism wszystkim członkom zarządu. Czym innym jest bowiem sposób reprezentacji wspólnoty mieszkaniowej określony w art. 21 ust. 2 WłLokU, a czym innym uprawnienie do odbioru pism kierowanych do wspólnoty mieszkaniowej, które posiada każdy członek zarządu samodzielnie. W ocenie NSA, skoro sąd dysponował danymi trzech członków zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „A.” oraz ich adresami, a skarżąca nie wskazała pełnomocnika do doręczeń, wystarczające było doręczanie pism tylko jednemu z członków zarządu.

Postanowienie NSA z 14.9.2022 r., II OZ 491/22, Legalis


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Doręczenie pism wspólnocie mieszkaniowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny