Cywilna droga sądowa w razie sporu o aktualizację opłaty rocznej

A A A

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie ma możliwości stwierdzenia nieważności orzeczenia o oddaleniu wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej za grunt oddany w użytkowanie wieczyste jest nieuzasadniona. Sprawa aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste należy do kategorii spraw cywilnych, a więc do rozpoznawania sporów na tym tle powołane są sądy powszechne.

W 2013 r. „T.” sp. z o.o. zwróciła się do SKO w Ł. z wnioskiem o stwierdzenie nieważności orzeczenia z 2011 r. o oddaleniu wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej za grunt oddany w użytkowanie wieczyste jest nieuzasadniona. Organ na podstawie art. 61a w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 KPA, w zw. z art. 79 ust. 3 i 7 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.; dalej jako: GospNierU) odmówił wszczęcia po­stępowania. Jak wskazano, sprawa aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste należy do kategorii spraw cywilnych, a więc do rozpoznawania sporów na tym tle powołane są sądy powszechne. Warunkiem wniesienia środka prawnego do tego sądu jest jednak wyczerpanie trybu postępowania przed samorządowym kolegium odwoławczym, które powinno dążyć do polubownego załatwienia sprawy w drodze ugody, a jeżeli do ugody nie doszło – wydać orzeczenie o oddaleniu wniosku lub o ustaleniu nowej wysokości opłaty. W ocenie organu okoliczność, że na etapie przedsądowym sprawa została powierzona organowi administracji publicznej nie czyni jednak ze sprawy o aktualizację opłaty za użytkowanie wieczyste sprawy administracyjnej. Powołując się na art. 156 KPA wskazano, że weryfikacji w trybie stwierdzenia nieważności podlega tylko określona w tym przepisie forma działania administracji, a mianowicie „decyzja”; z mocy art. 126 KPA tryb ten ma zastosowanie też do niektórych kategorii postanowień. Tym samym przepisów tych nie można odnieść do innych jeszcze orzeczeń, zwłaszcza wydawanych w szczególnym trybie postępowania przedsądowego w sprawach cywilnych, a do takich należy orzeczenie wydane w sprawie o ustalenie zasadności aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, SKO w Ł. utrzymało w mocy kwestionowane postanowienie. W uzasadnieniu podkreślono, że drogą kwestionowania orzeczenia w sprawie cywilnej jest droga sprzeciwu do sądu powszechnego, nie zaś droga postępowania administracyjnego. „T.” sp. z o.o. wniosła taki sprzeciw z uchybieniem terminu, jednak wystąpiła o jego przywrócenie. Organ podkreślił, że okoliczność, iż strona spodziewa się niekorzystnego rozstrzygnięcia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu, nie może mieć wpływu na dopuszczalność drogi postępowania administracyjnego w odniesieniu do orzeczenia w sprawie aktualizacji opłaty rocznej.

Wojewódzki Sąd Adminnistracyjny w Łodzi oddalił skargę „T.” sp. z o.o. Jak wyjaśniono, postępowanie o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego przebiega w dwóch fazach. W pierwszym etapie, postępowanie to jest prowadzone przed samorządowym kolegium odwoławczym, w drugim zaś – jeśli do niego dojdzie – toczy się przed sądem powszechnym, w drodze procesu cywilnego. Pomimo tego jednak, że w postępowaniu przed kolegium, na mocy art. 79 ust. 4 GospNierU, ma zastosowanie część przepisów KPA, to jednak sprawa o aktualizację opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ma w całości charakter cywilny.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wyjaśniając, że niedopuszczalne jest wszczęcie i prowadzenie postępowania o stwierdzenie nieważności w stosunku do orzeczenia SKO w Ł. o oddaleniu wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej za grunt oddany w użytkowanie wieczyste jest nieuzasadniona.

Wyrok NSA z 26.8.2015 r., I OSK 2894/13

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Cywilna droga sądowa w razie sporu o aktualizację opłaty rocznej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny