Co nowego w prawie?

Nowelizacja ustawy – Prawo własności przemysłowej (ustawa z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw – Dz.U z 2015 r. poz. 1266).

A A A

1.12.2015 r. weszła w życie pierwsza nowelizacja ustawy – Prawo własności przemysłowej (ustawa z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw – Dz.U z 2015 r. poz. 1266). Zasadniczym celem jej wprowadzenia jest dostosowanie uregulowań obowiązujących w Polsce do prawa europejskiego i konwencji międzynarodowych, a także usprawnienie procedury patentowej. Doprecyzowano także przepisy dotyczące ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych i ochrony znaków towarowych.


Zmiany w przepisach ogólnych

Przedmiotowa nowelizacja wprowadza m.in. możliwość ubiegania się o częściowe zwolnienie z opłat urzędowych nie tylko przy zgłoszeniach wynalazków i wzorów użytkowych, ale także znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Opłata należna w przypadku uzyskania zwolnienia będzie wynosić nie mniej niż 20 % całej opłaty. Uregulowano także kwestię ponoszenia przez stronę kosztów tłumaczenia materiałów i dowodów składanych w toku postępowania zgłoszeniowego lub przed sądem administracyjnym oraz możliwości żądania przez Urząd Patentowy zaliczki na pokrycie kosztów tłumaczenia.

 

Zmiany w przepisach dotyczących znaków towarowych

Jedną z istotniejszych zmian jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego tzw. „listu zgody” – instytucji umożliwiającej rejestrację znaku towarowego podobnego do znaku już zarejestrowanego (lub wcześniej zgłoszonego) na rzecz innej osoby, jeżeli osoba ta wyraziła na to pisemną zgodę. Niniejsze rozwiązanie będzie szczególnie korzystne w przypadku podmiotów działających w tej samej grupie kapitałowej. Dotychczas Urząd Patentowy odmawiał udzielenia prawa ochronnego w sytuacji, gdy uprawnionym do znaku wcześniejszego lub wspólnotowego była spółka zagraniczna, a o uzyskanie rejestracji w Polsce wystąpił podmiot zależny.

 

Zmiany w przepisach dotyczących wzorów przemysłowych

Ustawa wprowadza również przepisy szczególne dotyczące zasad uznawania w Polsce skutków rejestracji wzorów przemysłowych na podstawie Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie 2.7.71999 r. Ponadto, zmodyfikowano definicję wzoru przemysłowego poprzez przyjęcie, iż dla określenia nowej postaci wytworu będącego przedmiotem wzoru przemysłowego istotnym elementem jest jego faktura, a nie jak dotychczas struktura. Zrezygnowano także z zapisu, który przyjmował, że każda część, która jest przedmiotem samodzielnego obrotu, jest uznawana za wytwór i mogłaby być przedmiotem chronionego wzoru przemysłowego.

 

Zmiany w przepisach dotyczących patentów

Odnosząc się do zgłoszeń patentowych, wprowadzona została tzw. „ulga w nowości” – konstrukcja prawna, która zapewnia ochronę wynalazku przed jego bezprawnym ujawnieniem przez osoby trzecie. W takiej sytuacji zgłaszający będzie mógł uzyskać patent, o ile ujawnienie nastąpiło nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem zgłoszenia i spowodowane było oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego poprzednika prawnego. Przepisy przewidują ponadto utworzenie rejestru dodatkowych praw ochronnych. Zgodnie z art. 751 ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm.), dodatkowe prawo ochronne jest w systemie polskiego prawa patentowego odrębnym, niezależnym od patentu tytułem ochrony, udzielanym dla wybranych kategorii wynalazków tj. produktów leczniczych i produktów ochrony roślin. W obecnym stanie prawnym dodatkowe prawa ochronne ujawniane są w rejestrze patentowym, natomiast przedmiotowa nowelizacja zakłada utworzenie odrębnego rejestru dodatkowych praw ochronnych.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Co nowego w prawie?
Anna Gołębiowska (opracowanie)
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny