Co nowego w polskim prawie?

Nowelizacja ustawy – Prawo własności przemysłowej – ustawa z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2015 poz. 1615).

A A A

15.4.2016 r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy – Prawo własności przemysłowej – ustawa z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2015 poz. 1615), która w największym zakresie dotyczy znaków towarowych. Najistotniejsze zmiany dotyczą bowiem procedury uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy poprzez wprowadzenie sprzeciwowego modelu postępowania. Taki model obowiązuje obecnie w większości państw członkowskich UE oraz w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), dawniej - Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).

 

Zmiana systemu badawczego na sprzeciwowy

Zasada uzyskiwania ochrony przez Urzędem Patentowym RP opierała się dotychczas na tzw. systemie badawczym, który zakładał obowiązek przeprowadzenia badania z urzędu, przy uwzględnieniu zarówno bezwzględnych jak i względnych przeszkód do udzielenia prawa ochronnego. Zgłoszenie podlegało więc badaniu formalno-prawnemu oraz merytorycznemu, służącemu przede wszystkim ustaleniu możliwości naruszenia praw osób trzecich, wprowadzenia w błąd odbiorców towarów i usług oraz ustaleniu, czy zgłaszany znak nie jest podobny do oznaczeń wcześniej zarejestrowanych bądź zgłoszonych. Przedmiotowa nowelizacja wprowadza natomiast tzw. system sprzeciwowy, w ramach którego Urząd Patentowy będzie poddawał analizie jedynie bezwzględne przeszkody rejestracji, a więc m.in. zdolność oznaczenia do bycia znakiem towarowym, zgłoszenie w złej wierze, sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, zawartość w znaku elementów będących symbolem, czy też takich, których używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową. Po badaniu formalno-prawnym i w przypadku braku bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, Urząd Patentowy dokona ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia, uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego będzie mógł wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego, który następnie zostanie przekazany do eksperta UPRP. Po rozpatrzeniu sprzeciwu UPRP wyda decyzję o jego oddaleniu lub uznaniu go za zasadny w całości lub w części.

Zgodnie z nowymi przepisami UPRP będzie zawiadamiał dokonujących zgłoszeń o istnieniu identycznych lub podobnych znaków towarowych, które mogą stanowić podstawę sprzeciwu, co w konsekwencji prowadzi do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. UPRP nie będzie jednak przesyłał takich zawiadomień do uprawnionych do wcześniejszych znaków towarowych.

 

 

Brak konieczności wykazywania interesu prawnego

Ustawa wprowadza także zmiany dotyczące wszczęcia postępowania o unieważnienie albo wygaszenie prawa ochronnego na znak towarowy, poprzez odstąpienie od obowiązku legitymowania się interesem prawnym. Wprowadzony został również zapis, zgodnie z którym jeśli podstawą wniosku o unieważnienie prawa ochronnego jest prawo wcześniejsze, to może się na nie powoływać jedynie uprawniony z tego prawa. W świetle powyższego nie będzie możliwe, aby wnioskodawca powołał się na cudze prawa podmiotowe, jako na względne podstawy unieważnienia.

 

Przepisy przejściowe

Do postępowań o udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe oraz postępowań toczących się na skutek wniesienia sprzeciwu wobec decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. W celu zapewnienia równego traktowania wszystkich wnioskodawców w postępowaniach o unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia praw ochronnych oraz zagwarantowania pewności prawa wprowadzono regułę polegającą na braku konieczności wykazania interesu prawnego w tych postępowaniach niezależnie od tego, czy znaki będące przedmiotem postępowania zostały zarejestrowane na podstawie nowych, czy dotychczasowych przepisów.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Co nowego w polskim prawie?
Aleksandra Gołębiowska (opracowanie)
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny