Choroba jako przesłanka przywrócenia terminu w postępowaniu podatkowym

A A A

Choroba poświadczona zaświadczeniem lekarskim nie jest okolicznością wystarczającą do wykazania braku winy. Strona musi bowiem uprawdopodobnić, że rodzaj choroby uniemożliwiał dokonanie danej czynności oraz że nie istniała możliwość skorzystania z pomocy innych osób. Stwierdzenie niezdolności do czynności prawnych, z uwagi na to, że odnosi się do określonej konstrukcji prawnej, nie należy do kompetencji lekarza rodzinnego – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Stan faktyczny

A.P. złożyła odwołanie od decyzji oraz wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia. W treści wniosku strona podniosła, że powodem uchybienia terminowi, który upłynął 15.4.2019 r., był pogarszający się stan zdrowia, który nie pozwolił jej na dotarcie do urzędu skarbowego lub na pocztę w celu wysłania odwołania. Podatniczka przedłożyła również zaświadczenie wydane przez lekarza-specjalistę medycyny rodzinnej stwierdzające, że nie była zdolna do czynności prawnych z powodu stanu zdrowia w dniu upływu terminu do wniesienia odwołania.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w K. odmówił uwzględnienia wniosku strony uznając, że nie uprawdopodobniła ona braku winy w uchybieniu terminowi. Samo zaświadczenie lekarskie, niepoparte wyjaśnieniami, nie może stanowić podstawy uprawdopodobnienia braku zawinienia strony w złożeniu odwołania po terminie ustawowym. Jak wynika z akt sprawy, w ostatnim dniu terminu odwołanie było sporządzone, zaś przy jego dostarczeniu do organu podatkowego A.P. mogła wyręczyć się inną osobą.

Wyrok WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił zaskarżone postanowienie. W uzasadnieniu uznano, że organ stwierdzając lakoniczność zaświadczenia lekarskiego i niewystarczające wyjaśnienia skarżącej w zakresie jej stanu zdrowia, czy możliwości wyręczenie się inną osobą, powinien był wezwać stronę do przedłożenia dodatkowych wyjaśnień i ewentualnego udokumentowania podawanych okoliczności. Dodatkowo sąd podkreślił, że podatniczka nie ponosi odpowiedzialności za treść zaświadczenia lekarskiego, zaś organ nie posiada kwalifikacji, by stwierdzić, czy złożone przez skarżącą zaświadczenie dotyczy stanu chorobowego niemającego wpływu na możliwość dochowania terminu.

Stanowisko NSA

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i oddalił skargę. Jak podkreślono, instytucja przywrócenia terminu została zastrzeżona dla sytuacji wyjątkowych, w których przekroczenie terminu do dokonania określonej czynności było następstwem nadzwyczajnych, nietypowych i niemożliwych do przewidzenia zdarzeń, zaś stronie nie można przypisać chociażby lekkiego niedbalstwa czy braku dbałości o swoje interesy (zob. wyrok NSA z 28.2.2019 r., I FSK 475/17, Legalis; wyrok NSA z 18.5.2017 r., I FSK 1813/15, Legalis). Ciężar wykazania okoliczności świadczących o braku zawinienia w opóźnieniu spoczywa na zainteresowanym. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że jeśli strona powołuje się na stan zdrowia jako okoliczność wyłączającą zawinienie, argumentacja wnioskodawcy i przedłożone przez niego dowody, oceniane w świetle zasad logiki i doświadczenia życiowego, powinny w sposób przekonujący i wiarygodny wskazywać, iż problemy zdrowotne i towarzyszące im okoliczności stanowiły niemożliwą do pokonania przeszkodę. Przedstawienie zaświadczenia lekarskiego nie jest wystarczające, jeśli nie wynika z niego, że dana choroba uniemożliwiała dokonanie czynności. Dodatkowo strona postępowania musi wykazać, że nie istniała możliwość skorzystania z pomocy domowników lub innych osób przy dokonaniu tej czynności (zob. wyrok NSA z 5.6.2018 r., II FSK 3693/17, Legalis; wyrok NSA z 20.2.2018 r., II FSK 361/16, Legalis).

W ocenie NSA, skarżąca nie uprawdopodobniła, aby mimo należytej dbałości o własne sprawy i przy dołożeniu największego w danych warunkach wysiłku, była pozbawiona możliwości terminowego wniesienia odwołania. Z treści przedłożonego zaświadczenia lekarskiego nie wynika, aby stan zdrowia skarżącej wykluczał dokonanie materialno-technicznej czynności w postaci wysłania bądź złożenia pisma. Pomimo tego, że skarżąca nie miała wpływu na treść zaświadczenia lekarskiego, to we wniosku powinna doprecyzować dotyczące choroby okoliczności świadczące o istnieniu przeszkody nie do przezwyciężenia. Zwłaszcza, że odwołanie było już przygotowane i chodziło jedynie o nadanie korespondencji na poczcie lub jej złożenie bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Jednocześnie Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że wbrew twierdzeniom sądu I instancji, brak kwalifikacji organów podatkowych w dziedzinie medycyny nie oznacza, że treść zaświadczenia lekarskiego nie może podlegać ocenie organu w kontekście przesłanek przywrócenia terminu. Samo zaś powołanie się na chorobę bez wskazania jej rodzaju i uwiarygodnienia braku możliwości wyręczenia się inną osobą jest niewystarczające do wykazania braku zawinienia w opóźnieniu (zob. wyrok NSA z 20.2.2018 r., II FSK 361/16, Legalis).

Wyrok NSA z 27.4.2020 r., II FSK 514/20


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Choroba jako przesłanka przywrócenia terminu w postępowaniu podatkowym
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny