Cały dorobek naukowy kandydata na profesora podlega ocenie

A A A

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że oceniając dorobek naukowy osoby wobec której ma zostać wszczęte postępowanie o nadanie tytułu profesora, właściwe organy nie mogą ograniczać się wyłącznie do okresu po uzyskaniu tytułu doktora habilitowanego, należy oceniać cały dorobek kandydata.

Stan faktyczny

Rady Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego odmówiła poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych dr hab. H.W. Centralna Komisja Do Spraw Stopni i Tytułów (dalej jako: Centralna Komisja) utrzymała w mocy zaskarżoną uchwałę. Centralna Komisja uznała, że dorobek naukowy H.W. jest zbyt skromny i lokalny, nie posiada ona osiągnięć naukowych znacznie przekraczających wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym. Większość artykułów została opublikowana w pracach zbiorowych, brakuje publikacji w czasopismach międzynarodowych. Centralna Komisja nie znalazła wystarczających podstaw do uznania, że H.W. spełnia wymagania określone w art. 26 ust. 1 ustawy z 14.3.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789; dalej jako: StTytNaukU), zatem wniosek o nadanie tytułu naukowego profesora został wysunięty przedwcześnie.

Orzeczenie WSA

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie H.W. wskazała, że w przeprowadzonym postępowaniu powołanych zostało czterech recenzentów – dwie recenzje były pozytywne, dwie negatywne. Jedna z recenzji negatywnych została przygotowana przez osobę pozostającą z H.W. w konflikcie, który ma źródło w zarzucie dotyczącym zapożyczenia z dorobku skarżącej bez wskazania tego zapożyczenia. W rezultacie naruszono prawo skarżącej do czterech obiektywnych i bezstronnych recenzji. Obydwie negatywne recenzje, uchylają się od oceny całości dorobku naukowego i ograniczają się wyłącznie do oceny dorobku po habilitacji. W postępowaniu odwoławczym Centralna Komisja powołała dwóch recenzentów tzw. superrecenzentów, którzy nie wydali oceny jakościowej dorobku skarżącej, tylko przeprowadzili ocenę postępowania przed organem I instancji.

Sąd oddalił skargę. Na podstawie ustawy z 18.3.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84, poz. 455 ze zm.), od 1.10.2011 r. zmianie uległo szereg przepisów StTytNaukU. W decyzji brak jest wyraźnego wskazania z jakiej daty przepisy mają zastosowanie w sprawie, jednak analiza ich treści wskazuje, że organ procedował w oparciu o stan prawny sprzed 1.10.2011 r., w tym regulacje rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 15.1.2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. Nr 15, poz. 128 ze zm.; dalej jako: rozporządzenie). Na mocy art. 33 ust. 2 StTytNaukU zainteresowani mają do 30.9.2013 r. możliwość wyboru przepisów dotychczasowych albo nowych, według których ma toczyć się postępowanie w ich sprawie.

W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podkreślił, że postępowanie w sprawach o nadanie tytułu naukowego ma wyjątkowy charakter wynikający ze specyfiki tych spraw. Jeżeli StTytNaukU zawiera szczególną regulację, to nie ma podstaw do stosowania w tym zakresie przepisów KPA. W ramach postępowania sądowego nie dochodzi do oceny trafności opinii recenzentów w aspekcie dorobku naukowego kandydata i jego wartości naukowej. W zakresie kognicji sądu administracyjnego pozostaje wyłącznie zbadanie, czy w toku postępowania o nadanie tytułu nie doszło do naruszenia trybu postępowania określonego przepisami StTytNaukU.

W ocenie Sądu, z decyzji Centralnej Komisji wynika w sposób jednoznaczny, dlaczego uznała stanowisko Rady Wydziału odmawiające poparcia wniosku o nadanie skarżącej tytułu profesora za słuszne. Oceniła bowiem, że dorobek naukowy skarżącej nie spełnia ustawowych kryteriów. Zgodnie z art. 26 ust. 1 StTytNaukU tytuł profesora może być nadany osobie, która uzyskała stopień doktora habilitowanego, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym kształcenie kadry naukowej lub artystycznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Z kolei w myśl § 20 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, osoba wobec której ma zostać wszczęte postępowanie o nadanie tytułu profesora, przedstawia wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej ze szczególnym uwzględnieniem okresu po uzyskaniu tytułu doktora habilitowanego oraz ze wskazaniem, które z tych osiągnięć kandydat uznaje za najważniejsze. Z obu tych regulacji wynika, że uzyskanie tytułu profesora zależy od osiągnięć naukowych w ogóle, jednak przede wszystkim po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego. Dlatego Sąd nie podzielił argumentów skarżącej, że wskazane przepisy nakazują recenzentom ocenę całego dorobku naukowego. W postępowaniu profesorskim bada się przede wszystkim dorobek pohabilitacyjny.

Orzeczenie NSA

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok i decyzję Centralnej Komisji podzielając zarzut, że opinia jednego z recenzentów nie jest recenzją w rozumieniu art. 35 ust. 1 pkt. 3 StTytNaukU. Opinia ta nie analizuje żadnych aspektów dorobku naukowego skarżącej. Recenzent zajmował się prawidłowością postępowania przed organem I instancji i oceniał kwalifikacje merytoryczne recenzentów. Jednocześnie NSA stwierdził, że dla oceny dorobku naukowego kandydata na profesora należy wziąć pod uwagę jego dorobek naukowy w postaci m.in. publikacji i badań, zarówno z okresu po uzyskaniu habilitacji, jak i poprzedzającego nadanie tego tytułu naukowego. W rezultacie Centralna Komisja musi uzupełnić postępowanie, wyjaśnić nieścisłości związane z liczbą publikacji skarżącej a także ustalić, czy recenzje spełniają wymóg legalności.

Wyrok NSA z 20.11.2018 r., I OSK 92/17

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Cały dorobek naukowy kandydata na profesora podlega ocenie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny