Brak obowiązku zwrotu bonifikaty

A A A
Przewidziany w art. 68 ust. 2 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651; dalej jako: GospNierU) w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej ustawą z 24.8.2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 173, poz. 1218), obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej udzielonej bonifikacie po waloryzacji nie obciąża spadkobiercy pierwotnego nabywcy, który to spadkobierca zbył lokal przed upływem okresu przewidzianego w art. 68 ust. 2 GospNierU – uchwalił Sąd Najwyższy.

 

Małgorzata Cz. wykupiła od gminy P. zajmowane przez siebie mieszkanie z bonifikatą wynoszącą ponad 31 tys. zł. Po śmierci Małgorzaty Cz. w 2003 r. mieszkanie odziedziczyła jej siostra Izabelą Cz., która po upływie kilku miesięcy sprzedała lokal. W 2007 r. gmina najpierw wezwała spadkobierczynię do zapłaty ponad 38 tys. zł, czyli kwoty obejmującej zwaloryzowaną wartość udzielonej bonifikaty a następnie wobec braku uwzględnienia roszczenia wniosła pozew do sądu. Zgodnie bowiem z art. 68 ust. 2 GospNierU, w brzmieniu wówczas obowiązującym, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, był zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.

 

Sąd I instancji uznał żądanie gminy za zasadne i zasądził na rzecz gminy kwotę w określonej w pozwie wysokości. Natomiast sąd II instancji przedstawił SN pytanie prawne o następującej treści: „Czy przewidziany w art. 68 ust.2 GospNierU obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej udzielonej bonifikacie po waloryzacji obciąża spadkobiercę pierwotnego nabywcy, który to spadkobierca zbył lokal lub wykorzystał go na inne cele niż uzasadniające udzielenie bonifikaty przed upływem okresu przewidzianego w art. 68 ust. 2 GospNierU?”.

 

Sąd Najwyższy uznał, że na spadkobiercy pierwotnego nabywcy nie ciąży obowiązek zwrotu kwoty równej wysokości udzielonej nabywcy bonifikaty, jeśli spadkobierca zbył lokal przed upływem okresu określonego w art. 68 ust. 2 GospNierU.

Uchwała SN z 17.12.2010 r., III CZP 102/10

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Brak obowiązku zwrotu bonifikaty
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny