Błędny adres przesyłki a prawo do sądu

A A A

Uchybienie terminu do wniesienia skargi wynikające z błędnego zaadresowania przesyłki może zostać uznane za niezawinione przez stronę działającą bez profesjonalnego pełnomocnika, w sytuacji gdy doszło jedynie do podania błędnej nazwy ulicy, zaś pozostałe dane adresowe zostały wskazane prawidłowo – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Postępowanie przed NSA

„S.” sp. z o.o. wniosła skargę na uchwałę Zarządu Województwa Dolnośląskiego w przedmiocie nieuwzględnienia protestu od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu. Ponieważ data stempla pocztowego na kopercie zawierającej skargę jest nieczytelna, WSA we Wrocławiu wezwał skarżącą do nadesłania potwierdzenia nadania przesyłki. Wówczas „S.” sp. z o.o. wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wyjaśniając, że skarga została nadana listem poleconym w terminie, przy czym na przesyłce podano błędną nazwę ulicy, przy której znajduje się sąd – zamiast na ul. Św. Mikołaja 78–79 we Wrocławiu przesyłka została zaadresowana na ul. Św. Antoniego 78–79 we Wrocławiu. Po zwrocie korespondencji do nadawcy, skargę nadano na właściwy adres. „S.” sp. z o.o. wniosła o uznanie błędu jako oczywisty wyjaśniając, że starała się go naprawić jak najszybciej i o przyjęcie daty pierwszej przesyłki jako daty wysłania przesyłki ze skargą.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił wniosek podkreślając, że instytucja przywrócenia terminu ma charakter wyjątkowy i może być zastosowana jedynie wtedy, gdy wszystkie określone w art. 86 § 1 i art. 87 § 1, 2 i 4 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2325; dalej jako: PostAdmU) przesłanki zostaną spełnione. Oznacza to, że termin może zostać przywrócony stronie jedynie wówczas, gdy nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, wniesie pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w okresie 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu oraz uprawdopodobni w nim okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie. W uzasadnieniu postanowienia wyjaśniono, że brak winy powinien być oceniany z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o własne interesy i przy braniu pod uwagę także uchybień spowodowanych nawet niewielkim niedbalstwem. W ocenie Sądu, w okolicznościach tej sprawy skarga nie została nadana w terminie wyłącznie z uwagi na zaniedbanie osoby adresującej przesyłkę. Dodatkowo skarżąca we wniosku o przywrócenie terminu nie uprawdopodobniła okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu oraz nie załączyła do tego pisma skargi.

Stanowisko NSA

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie i przywrócił termin do wniesienia skargi. Sąd stwierdził, że ocena uprawdopodobnienia braku winy podlega zawsze ocenie sądu, który rozpoznaje wniosek o przywrócenie uchybionego terminu i przy tej ocenie należy uwzględnić wszystkie istotne okoliczności sprawy, w szczególności rodzaj błędu, który doprowadził do uchybienia terminu Należy jednak mieć na uwadze to, że uprawdopodobnienie ma na celu jedynie uwiarygodnienie przedstawionych przez wnioskodawcę okoliczności. W ocenie NSA w sytuacji, w której skarga do sądu administracyjnego została prawidłowo sporządzona, a tylko z powodu oczywistej omyłki w zaadresowaniu przesyłki, nie została doręczona sądowi I instancji można przyjąć, że brak winy strony w uchybieniu terminu został uprawdopodobniony. Adresując kopertę skarżąca prawidłowo wskazała nazwę Sądu I instancji, kod pocztowy jej siedziby oraz numer budynku. W konsekwencji pomyłkę polegającą na wpisaniu na kopercie błędnej nazwy ulicy, przy jednoczesnym prawidłowym określeniu pozostałych danych adresowych, należy potraktować jako oczywistą omyłkę pisarską. W uzasadnieniu podkreślono, że skarżąca działała bez profesjonalnego pełnomocnika a odmowa przywrócenia terminu wiązałaby się z dolegliwym skutkiem w postaci pozbawienia strony prawa do sądu.

Postanowienie NSA z 22.7.2021 r., I GZ 210/21


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Błędny adres przesyłki a prawo do sądu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny