Bierność pełnomocnika nie uzasadnia przywrócenia terminu

A A A

Bezczynne oczekiwanie profesjonalnego pełnomocnika z urzędu na kserokopię akt sprawy w trakcie biegu terminu do złożenia środka odwoławczego i po jego upływie nie może zostać uznany za okoliczność wyłączającą winę w niedochowaniu terminów procesowych – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Stan faktyczny

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę M.S. na postępowanie Urzędu Patentowego w sprawie zgłoszenia wynalazku. Skarżąca wniosła o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wniosek został uwzględniony w całości. Pełnomocnik z urzędu – rzecznik patentowy wniósł o przywrócenie terminu do sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej wskazując, że 16.4.2019 r. otrzymał informację o wyznaczeniu go pełnomocnikiem z urzędu, zaś 24.4.2019 r. zapoznał się z aktami sprawy i wniósł o sporządzenie i przesłanie na adres jego kancelarii kserokopii akt sądowych. Żądane dokumenty doręczono mu dopiero po upływie 1,5 miesiąca.

Stanowisko WSA

Sąd I instancji oddalił wniosek uznając, że bierne oczekiwanie pełnomocnika strony na nadesłanie kserokopii akt sprawy celem sporządzenia skargi kasacyjnej, ewentualnie opinii o braku podstaw do jej wniesienia nie może zostać uznane za uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej lub opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej dla pełnomocnika świadczącego pomoc prawną z urzędu rozpoczął swój bieg 16.4.2019 r. Zgodnie z art. 177 § 3 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.; dalej jako: PrPSA), w razie ustanowienia w ramach prawa pomocy adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego po wydaniu orzeczenia, na wniosek złożony przez stronę, której doręcza się odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzonym z urzędu, albo przez stronę, która zgłosiła wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, 30-dniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej biegnie od dnia zawiadomienia pełnomocnika o jego wyznaczeniu, jednak nie wcześniej niż od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. W ocenie sądu, stawienie się przez pełnomocnika w siedzibie Sądu, któremu umożliwiono dostęp do akt świadczy, że miał faktyczną możliwość sporządzenia środka odwoławczego w terminie.

Postanowienie NSA

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie uznając, że pełnomocnik nie uprawdopodobnił okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu. W orzecznictwie sądów administracyjnych za niezawinione przyczyny uchybienia terminu uznaje się np.: stany nadzwyczajne jak klęski żywiołowe, nagłą chorobę strony lub reprezentującego ją pełnomocnika czy problemy komunikacyjne uniemożliwiające nadanie pisma procesowego w terminie. Zawsze jednak zdarzenia te muszą mieć charakter obiektywny i niezależny od strony. W ocenie NSA w sprawie nie miały miejsca nadzwyczajne okoliczności, ani inne okoliczności o charakterze obiektywnym, których skutkiem było niezawinione i niezależne od strony uchybienie terminu. Reprezentujący skarżącą rzecznik patentowy 24.4.2019 r. zapoznał się z aktami sprawy i po złożeniu tego dnia wniosku o wydanie kserokopii z akt sprawy aż do 7.6.2019 r., czyli dnia wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, nie podejmował żadnej aktywności procesowej. Zatem nie czynił nic nie tylko w trakcie 30-dniowego terminu do wniesienia środka zaskarżenia, ale również przez 2 kolejne tygodnie po upływie tego terminu. W uzasadnieniu postanowienia podkreślono, że pełnomocnik strony mógł powziąć środki monitujące sąd do niezwłocznego nadesłania żądanych we wniosku dokumentów bądź inne środki zmierzające do sporządzenia skargi kasacyjnej i jej wniesienia w terminie.

Postanowienie NSA z 28.4.2020 r., II GZ 69/20


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Bierność pełnomocnika nie uzasadnia przywrócenia terminu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny