Adres elektroniczny profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu podatkowym

A A A

Obowiązek posiadania adresu elektronicznego dla potrzeb doręczenia przez pełnomocnika strony w postępowaniu podatkowym, będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym, dotyczy adresu elektronicznego w jakimkolwiek systemie umożliwiającym porozumiewanie się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Stan faktyczny

Radca prawny – pełnomocnik A.S. wniósł odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta C. w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości dołączając pełnomocnictwo, które nie zostało złożone na wymaganym formularzu. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. wezwało pełnomocnika do złożenia pełnomocnictwa udzielonego przez podatniczkę według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 138j § 1 pkt 2 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 900; dalej jako: OrdPU), czyli m.in. z prawidłowym adresem elektronicznym pod rygorem pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia. Pełnomocnik złożył pełnomocnictwo, jednak w treści tego dokumentu wskazał adres elektroniczny, który wbrew pouczeniu zawartym w druku, nie był adresem w systemie teleinformatycznym organu podatkowego. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. pozostawiło odwołanie bez rozpoznania stwierdzając, że braki nie zostały prawidłowo uzupełnione.

Orzeczenie WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił postanowienie organu. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że od 1.1.2016 r. profesjonalnym pełnomocnikom pisma są doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego. Ponadto doręczenie pełnomocnikowi profesjonalnemu może również nastąpić w sposób tradycyjny, czyli na zasadach określonych w art. 144 § 1 pkt 1 OrdPU, w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających organowi podatkowemu doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W ocenie Sądu, niewskazanie adresu elektronicznego przez pełnomocnika profesjonalnego nie stanowi przeszkody w doręczaniu takiej osobie pism przez organ podatkowy, bowiem w takim przypadku należy bowiem zastosować art. 144 § 3 OrdPU. Zdaniem sądu, w zakresie pojęcia problemów technicznych mieści się także nieprzystosowanie techniczne organu podatkowego lub adresata do doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym także nieposiadanie adresu elektronicznego.

Stanowisko NSA

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną organu uznając, że mimo częściowo błędnego uzasadnienia zaskarżony wyrok odpowiada prawu. W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że do zasady doręczenia pism dla stron reprezentowanych postępowaniu podatkowym przez profesjonalnych pełnomocników następować ma przede wszystkim za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pełnomocnik będący radcą prawnym, adwokatem lub doradcą podatkowym musi zatem dysponować adresem elektronicznym. Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że w art. 152a OrdPU regulującym sposób doręczania pism w postępowaniu podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym również doręczeń dokonywanych profesjonalnym pełnomocnikom, odróżniono dwa adresy elektroniczne – adres elektroniczny adresata i adres elektroniczny w systemie teleinformatycznym organu podatkowego. Adres elektroniczny adresata służy do doręczenia zawiadomienia o wysłaniu pisma, a adres elektroniczny w systemie teleinformatycznym organu podatkowego służy do odbioru pisma. W rezultacie należy uznać, że profesjonalny pełnomocnik dla potrzeb doręczenia przez organ podatkowy pism w postępowaniu podatkowym może posiadać adres elektroniczny w dowolnym systemie umożliwiającym porozumiewanie się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a nie wyłącznie w systemie teleinformatycznym organu podatkowego.

W ocenie sądu, Minister Finansów wskazując we wzorze pełnomocnictwa PPS-1, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z 28.12.2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2015 r. poz. 2330), że ma to być adres elektroniczny w systemie teleinformatycznym organu podatkowego wykroczył poza zakres upoważnienia ustawowego i nie jest to – z mocy art. 178 w zw. z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP – wiążące dla sądu. Upoważnienie ustawowe do wydania rozporządzenia nie zawiera bowiem w swej treści umocowania do zdefiniowania pojęcia adresu elektronicznego profesjonalnego pełnomocnika.


Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w druku pełnomocnictwa PPS-1 radca prawny reprezentujący skarżącą wskazał adres elektroniczny, umożliwiający doręczenie mu zawiadomienia, o którym mowa w art. 152a § 1 OrdPU. Jednocześnie NSA za błędne uznał stanowisko sądu I instancji, że niewskazanie adresu elektronicznego pełnomocnika jest równoznaczne z wystąpieniem problemów technicznych uniemożliwiających organowi doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Problem techniczny, o którym mowa w art. 144 § 3 OrdPU, nie może być utożsamiany z zaniechaniem wskazania czy zaniechaniem posiadania przez pełnomocnika strony adresu na ePUAP. Określenie przyczyny niemożności doręczenia jako problemu technicznego oznacza, że powinien być on związany z działaniem systemu teleinformatycznego, a nie z działaniem osoby (adresata pism kierowanych do niej przez organ), dotyczącym stworzenia możliwości komunikowania się z nią za pomocą tego systemu. Z tych powodów problemy techniczne należy rozumieć wyłącznie jako wadliwość funkcjonowania systemu teleinformatycznego, uniemożliwiającą komunikację elektroniczną (zob. wyrok NSA z 22.3.2019 r., II FSK 937/17, Legalis; wyrok NSA z 26.4.2018 r., II FSK 3054/17, Legalis).

Wyrok NSA z 22.1.2020 r., II FSK 533/18


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Adres elektroniczny profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu podatkowym
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny