Monitor Prawniczy | 13/2019
Bogactwo oraz niejednorodność układów sytuacyjnych, w których może dojść do realizacji znamion występków stypizowanych w art. 77 pkt 2 oraz art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości1, penalizujących odpowiednio zachowania sprowadzające się do niesporządzenia sprawozdania finansowego oraz nieprzedłożenia...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 13/2019
Pozwani P. i I.M. ponoszą odpowiedzialność za rozstrój zdrowia doznany przez powoda na mocy art. 415 KC. P.M. jako pracodawca uchybił bowiem obowiązkowi wynikającemu z przepisu art. 207 § 1 KP polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązkom wynikającym z art. 304 § 4 KP,...
Monitor Prawniczy | 12/2019
Ochrona środowiska, jako szczególne wyzwanie świata współczesnego, należy przede wszystkim do zadań władzy publicznej, o czym stanowią przepisy art. 5 in fine, art. 58 ust. 4 i art. 74 ust. 2 Konstytucji RP. Stosownie jednak do brzmienia art. 86 Konstytucji RP „Każdy jest obowiązany do dbałości o...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 13/2019
Liczba tekstów: 4517