Monitor Prawniczy | 7/2019
Przedmiotem opracowania jest analiza aktualnego orzecznictwa SN dotyczącego problemu prawnej kwalifikacji balkonów na gruncie ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali i wynikające z niego określenie podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie i remonty balkonów. W ocenie autora trafne jest rozwiązanie...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 7/2019
Artykuł 2 pkt 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25.10.2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i...
Monitor Prawniczy | 5/2019
Ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne1 przez ponad dwadzieścia lat swego obowiązywania sprawiała i nadal sprawia ogromne problemy w praktyce. Tymczasem zakresem podmiotowym obejmuje bardzo szeroką grupę funkcjonariuszy...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 7/2019
Liczba tekstów: 4483