Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne

Stypendium z tytułu odbywania szkolenia

Osobą pobierającą stypendium w okresie odbywania szkolenia, na które została skierowana przez powiatowy urząd pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń...

Wypłata świadczenia na wniosek zainteresowanego

Generalną zasadą prawa o emeryturach i rentach jest wypłata świadczenia na wniosek osoby zainteresowanej. Wyrok SN z 27.7.2017 r., II UK 310/16 Przewodniczący Sędzia SN Beata Gudowska, Sędziowie SN:...

Pobranie nienależnych świadczeń przez płatnika

Jeżeli pobranie nienależnych świadczeń spowodowane było nie tylko błędem pracodawcy, ale także organu rentowego – nie można żądać od płatnika zwrotu tych świadczeń. Wyrok SN z 16.5.2017 r., I UK...

Świadczenie przedemerytalne

Utrata statusu osoby bezrobotnej i ponowna rejestracja w urzędzie pracy nie stanowi sama w sobie negatywnej przesłanki do przyznania świadczenia przedemerytalnego. Wyrok SN z 29.3.2017 r., I UK...

Kilkukrotne przechodzenie na emeryturę

Możliwość kilkukrotnego przechodzenia na emeryturę nie może być kwestionowana. Wyrok SN z 8.3.2017 r., II UK 755/15 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sędzia SA Marek Procek,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2244