Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Praca w szczególnych warunkach

Do czasu pracy w warunkach szczególnych kierowcy samochodu ciężarowego o ciężarze powyżej 3,5 tony podlegają zaliczeniu czynności związane z załadunkiem i rozładunkiem tego samochodu. Wyrok SN z...

Stypendium z tytułu odbywania szkolenia

Osobą pobierającą stypendium w okresie odbywania szkolenia, na które została skierowana przez powiatowy urząd pracy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń...

Wypłata świadczenia na wniosek zainteresowanego

Generalną zasadą prawa o emeryturach i rentach jest wypłata świadczenia na wniosek osoby zainteresowanej. Wyrok SN z 27.7.2017 r., II UK 310/16 Przewodniczący Sędzia SN Beata Gudowska, Sędziowie SN:...

Pobranie nienależnych świadczeń przez płatnika

Jeżeli pobranie nienależnych świadczeń spowodowane było nie tylko błędem pracodawcy, ale także organu rentowego – nie można żądać od płatnika zwrotu tych świadczeń. Wyrok SN z 16.5.2017 r., I UK...

Świadczenie przedemerytalne

Utrata statusu osoby bezrobotnej i ponowna rejestracja w urzędzie pracy nie stanowi sama w sobie negatywnej przesłanki do przyznania świadczenia przedemerytalnego. Wyrok SN z 29.3.2017 r., I UK...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2022
Liczba tekstów: 2460