Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

Podstawowym warunkiem uznania, że wypłacone świadczenie podlega zwrotowi na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.; dalej...

Prawo do renty rodzinnej na ostatnim roku studiów

Koniec ostatniego roku nauki nie jest równoważny z zakończeniem nauki na ostatnim roku studiów (art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,...

Prawo do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym

Po wydaniu na wniosek ubezpieczonego ostatecznej decyzji o przyznaniu prawa do emerytury na podstawie art. 27 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie jest...

Umowy o dzieło autorskie w postaci utworu naukowego

Powstanie utworu w rozumieniu ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) nie przesądza o tym, że jego twórca wykonał go w ramach umowy o...

Braki formalne odwołania od decyzji organu rentowego

Braki formalne odwołania od decyzji organu rentowego, których nie usunięto w procedurze wynikającej z art. 130 § 1 KPC, a które można usunąć w trakcie postępowania wyjaśniającego, nie mogą uzasadniać...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 2480