Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu pozwu

Od postanowienia sądu I instancji o odrzuceniu pozwu w części przysługuje zażalenie, chociażby postanowienie to zostało zamieszczone w wyroku. Zażalenie to podlega stosownej opłacie niezależnie od...

Pouczenie o braku prawa do świadczenia

Określenie w decyzji organu rentowego terminu, do którego przyznaje się świadczenie, nie jest tożsame z pouczeniem o braku prawa do tego świadczenia za dalszy okres. Wyrok SN z 16.1.2009 r., I UK...

Skład sądu

Rozpoznanie zażalenia na postanowienie sądu I instancji w przedmiocie obciążenia strony kosztami sądowymi następuje w składzie jednego sędziego (art. 397 § 2 zd. 2 KPC). Uchwała SN z 3.2.2009 r., I...

Prawo żołnierza zawodowego do emerytury wojskowej

Prawo żołnierza zawodowego do emerytury wojskowej nie zależy od tego, czy decyzja o zwolnieniu ze służby miała wadę z art. 156 § 1 KPA powodującą później stwierdzenie jej nieważności. W wojskowym...

Ustalanie prawa do emerytury

Przy ustalaniu prawa do emerytury warunkiem niezbędnym uwzględnienia okresu składkowego wymienionego w art. 6 ust. 1 pkt 9 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

W razie odmowy przyznania jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy – orzeczeniem o uszczerbku na zdrowiu w rozumieniu art. 46 ustawy z 30.10.2002 r. o...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 2471