Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Ubezpieczenia społeczne / Social insurance

Ustrojowa funkcja SN

Ustrojową funkcją SN jest sprawowanie nadzoru judykacyjnego, w tym zapewnienie jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych. Z tego punktu widzenia każdy zarzut skargi kasacyjnej, który ma na celu...

Wyłączenie osoby uprawnionej z prawa do renty rodzinnej

W sytuacji gdy uprawnioną do renty rodzinnej jest tylko jedna osoba, nie może ona skutecznie złożyć wniosku, o którym mowa w art. 107a ust. 1 ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu...

Zażalenie na postanowienie o odrzuceniu pozwu

Od postanowienia sądu I instancji o odrzuceniu pozwu w części przysługuje zażalenie, chociażby postanowienie to zostało zamieszczone w wyroku. Zażalenie to podlega stosownej opłacie niezależnie od...

Pouczenie o braku prawa do świadczenia

Określenie w decyzji organu rentowego terminu, do którego przyznaje się świadczenie, nie jest tożsame z pouczeniem o braku prawa do tego świadczenia za dalszy okres. Wyrok SN z 16.1.2009 r., I UK...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 2431